CINIBA - Regulaminy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Regulaminy

ZARZĄDZENIE

nr 1/2018 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 18 września 2018 r.

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 7, paragraf 2 (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2018 r.)

wprowadzam Regulamin elektronicznego zamawiania skanów

 

 

 1. Biblioteka umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze  zbiorów Biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię” (brak przycisku przy opisie publikacji oznacza, że nie można zamówić kopii).
 2. Wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, z zachowaniem odpowiednich przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 j.t.).
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia związane z nieuprawnionym wykorzystaniem kopii materiałów.
 4. Do korzystania z usługi uprawnione są wszystkie osoby, które posiadają konto w systemie bibliotecznym, wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację mailową oraz zatwierdziły przyjęcie do wiadomości i stosowania zasady niniejszego regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia przez użytkownika, biblioteka sprawdza dostępność egzemplarza i wycenia zamówienie. Opłata za wykonanie zamówienia naliczana jest proporcjonalnie do liczby zeskanowanych stron i przemnożona przez kwotę wykonania skanu 1 strony w ramach usługi, określoną w Cenniku opłat Biblioteki.
 6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest akceptacja kosztów (okres oczekiwania na zatwierdzenie wyceny wynosi 3 dni) oraz dokonanie płatności  za wykonaną usługę (okres oczekiwania na dokonanie opłaty za zamówienie wynosi 3 dni).
 7. Płatności realizowane są on-line poprzez  portal transakcji elektronicznych – PayU.
 8. Po dokonaniu płatności Biblioteka przygotowuje skan materiału  w rozdzielczości 300 dpi standardowo w odcieniach szarości. Wyjątek stanowią zamówienia oznaczone jako skan kolorowy. Elektroniczna kopia zapisywana jest w formacie PDF.
 9. Pobranie zrealizowanego zamówienia następuje po zalogowaniu się na konto użytkownika w systemie bibliotecznym  w zakładce „zamówienia reprograficzne”. Zamówienie oczekuje na pobranie przez 10 dni od momentu zarejestrowania realizacji zamówienia. Po tym okresie plik zostaje usunięty z serwera.
 10. O kolejnych etapach realizacji zamówienia użytkownik jest powiadamiany na koncie użytkownika w Integro oraz wiadomością mailową, wysyłaną na adres podany w momencie rejestracji do systemu biblioteczno-informacyjnego.
 11. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odmówić wykonania zamówienia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

Załącznik do uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.Rozdział 1

Postanowienia ogólne§ 1


1.    Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oznaczana   skrótem CINiBA udostępnia zbiory gromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.    Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
- UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- UE - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- BUŚ - Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego,
- BG UE - Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego,
- Biblioteki – BUŚ oraz BG UE.


§ 2


1.    Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka działa w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym obejmującym Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego oraz biblioteki specjalistyczne UŚ i biblioteki  wydziałowe UE.
2.    Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania zbiorów w CINiBA.
3.    Prawo do korzystania ze zbiorów CINiBA mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Zbiory są udostępniane:
a.    prezencyjnie, tj. na miejscu w czytelniach, strefach wolnego dostępu oraz kabinach pracy indywidualnej,
b.    poprzez wypożyczenia na zewnątrz,
c.    poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne,
d.    poprzez sieć komputerową.
5.    Zasady korzystania z dokumentów elektronicznych określa Rozdział VI oraz warunki licencji, o których użytkownicy informowani są odrębnie.
6.    Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.


§ 3


1.    Biblioteki udostępniające zbiory w CINiBA mogą pobierać opłaty między innymi za następujące prace i usługi:
a.    wydanie elektronicznej karty bibliotecznej i jej duplikatu, wydanie karty gościa i jej duplikatu
b.    obsługę konta kaucyjnego,
c.    nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów i wysyłanie monitów,
d.    usługi związane z realizacją wypożyczeń międzybibliotecznych,
e.    wytwarzanie kopii kserograficznych, cyfrowych oraz wydruków komputerowych,
f.    usługi informacyjne zlecone przez instytucje lub osoby prywatne spoza UŚ i  UE.
2.    Zakres płatnych usług oraz ich cennik, jednolity dla Bibliotek w   CINiBA , ustalają  Dyrektorzy BUŚ i BG UE  w uzgodnieniu z Kwestorami obu Uczelni.


Rozdział 2

Wypożyczanie na zewnątrz§ 1


Czytelnik ma prawo do założenia jednego konta bibliotecznego w systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ i UE.


§ 2


Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
1.    Pracownicy i emeryci UŚ i UE.
2.    Studenci I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich w  UŚ i UE oraz słuchacze studiów podyplomowych tych uczelni.
3.    Na zasadzie wzajemności: studenci I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich oraz słuchacze studiów podyplomowych szkół wyższych, które podpisały stosowne umowy trójstronne  z UŚ i UE.
Pracownicy tych uczelni mają prawo wypożyczania książek na podstawie rewersu międzybibliotecznego lub wpłaconej kaucji bibliotecznej.
4.  Wszystkie inne osoby, które ukończyły 18 lat – na podstawie wpłaconej kaucji bibliotecznej.


§ 3


Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie dokumentu identyfikującego czytelnika. Jest nim:
1.    w przypadku pracowników – elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna,
2.    w przypadku studentów i doktorantów– elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka,
3.    w przypadku pozostałych czytelników – elektroniczna karta biblioteczna.
Czytelnik – właściciel dokumentu identyfikującego – jest odpowiedzialny za każde jego użycie. Zagubienie dokumentu należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni CINiBA.
Wydanie duplikatu elektronicznej karty bibliotecznej następuje w ciągu jednego tygodnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zagubienia obciążają właściciela karty.


§ 4


Warunkiem rejestracji dokumentu, o którym mowa w § 3 jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, dowód osobisty oraz:
1.    dla pracowników UŚ i UE: zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza; dla emerytów UŚ i UE -zaświadczenie z uczelni macierzystej o przejściu na emeryturę;
2.    dla studentów i doktorantów UŚ i UE: jeżeli uczelnia macierzysta wydaje indeksy tradycyjne -  elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr; jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów - aktualna elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka;
3.    dla czytelników wymienionych w § 2 pkt 3 zdanie pierwsze: indeks lub karta słuchacza z aktualnym wpisem na semestr, zawierający pieczątkę biblioteki macierzystej uczelni (jeżeli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka;
4.    dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE: karta słuchacza lub potwierdzenie uczestnictwa;
5.    dla pozostałych osób: potwierdzenie wniesienia opłaty kaucyjnej.
Formalności związanych z rejestracją dokumentu należy dokonać osobiście.
Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla skorzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i art. 88 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – j. t. z późn. zm.)


§ 5Czytelnik traci uprawnienia do korzystania z wypożyczalni:
1.    w przypadku pracowników – w momencie rozwiązania stosunku pracy;
2.    w przypadku studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych – jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny rok lub w momencie ukończenia studiów;
3.    w przypadku czytelników z kontem kaucyjnym – w momencie wycofania kaucji bibliotecznej.


§ 6


Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie adresu stałego, zmianie nazwiska, kierunku studiów oraz do bieżącej aktualizacji adresu e-mail.§ 7


Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawą rozliczenia konta jest:
1.    w przypadku pracowników – karta obiegowa;
2.    w przypadku studentów, doktorantów– indeks z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w nim widnieją (jeśli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz karta obiegowa wydana przez dziekanat;
3.    w przypadku uczestników studiów podyplomowych – karta słuchacza z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w niej widnieją lub dokument tożsamości;
4.    w przypadku czytelników z kontem kaucyjnym – dowód osobisty i potwierdzenie wpłaty kaucji bibliotecznej. Kaucja nie jest oprocentowana.


§ 8


O możliwości wypożyczenia na zewnątrz lub skorzystania tylko na miejscu z danego dzieła informuje odpowiednie oznaczenie egzemplarza:
1.    książki oznaczone czerwoną kropką – udostępnianie na miejscu,
2.    książki bez tego oznakowania – wypożyczanie na zewnątrz,
a także informacja w katalogu komputerowym: „udostępnianie (wolny dostęp)”, „wypożyczanie (wolny dostęp)” – w wypadku materiałów ze strefy wolnego dostępu; „do korzystania na miejscu” - w wypadku dokumentów znajdujących się w magazynach zamkniętych.


§ 9


Nie wypożycza się:
1.    druków wydanych przed 1950 rokiem,
2.    zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
3.    dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
4.    materiałów w złym stanie zachowania,
5.    dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
6.    gazet i czasopism,
7.    innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu lub mają status „udostępnianie wolny dostęp”.


§ 10


Książki posiadające status: „udostępnianie wolny dostęp” lub „do korzystania na miejscu” mogą być w uzasadnionych przypadkach wypożyczane na noc lub na weekend. Uznanie uzasadnienia pozostawia się w gestii bibliotekarza. Książki te mogą być warunkowo wypożyczane jedynie osobom posiadającym uprawnienia do wypożyczeń w CINiBA.§ 11


1.    W przypadku wypożyczenia na noc lub na weekend obowiązują następujące zasady:
a.    „na noc” nie więcej niż   3 woluminy, nie wcześniej niż jedną godzinę przed zamknięciem CINiBA; zwrot musi nastąpić do godz. 10 dnia następnego,
b.    „na weekend” nie więcej niż  5 woluminów; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy CINiBA przed przerwą, nie wcześniej niż na jedną godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godziny 10.00 pierwszego dnia pracy CINiBA po przerwie.
2.    W przypadku nieterminowego zwrotu :
a.    czytelnik zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości określonej w trybie, o którym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 2,
b.    konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni,
c.    czytelnik zostanie pozbawiony możliwości wypożyczeń nocnych i weekendowych, a w przypadku rażących naruszeń zasad może być pozbawiony uprawnień do korzystania z CINiBA.


§ 12


Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych CINiBA zamawia się poprzez katalog komputerowy (OPAC). Odbiór książek następuje w wypożyczalni CINIBA. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.


§ 13


Książki znajdujące się w wolnym dostępie CINiBA są wyłączone z systemu zamówień OPAC. Pierwszeństwo skorzystania ma osoba, która jako pierwsza zgłosi się po książkę. Dokumenty ze strefy wolnego dostępu można wypożyczyć samodzielnie za pomocą urządzeń do samodzielnych wypożyczeń (SelfCheck) lub w wypożyczalni. Zwrotu dokonuje się w wypożyczalni lub poprzez samoobsługową wrzutnię.


§ 14


Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w CINiBA reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora CINiBA.


§ 15


Wszystkie wypożyczenia w CINIBA rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in. o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni.


§ 16


Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła (poprzez OPAC lub w wypożyczalni) oraz dokonać poprzez system OPAC rezerwacji dokumentu wypożyczonego przez innego czytelnika.
Prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
1.    dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
2.    konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
3.    książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.


§ 17


W uzasadnionych przypadkach CINiBA może zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem wyznaczonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.


§ 18


Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponosi właściciel konta. Czytelnikom, którzy udostępnili swój adres e-mail wysyłane są komunikaty o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot. CINiBA nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenia terminów zwrotu książek, niezależnie od przyczyn, które uniemożliwiły wygenerowanie przez system przypomnienia.


§ 19


W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w trybie, o którym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych dzieł oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ i   BG UE  okresowo lub całkowicie, a w ostateczności może spowodować egzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.


§ 20


Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła; wszelkie zauważone zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia w celu ich odnotowania, w przeciwnym razie czytelnik ponosi za nie odpowiedzialność.§ 21


Za zniszczenie lub zagubienie dzieła odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia identycznego egzemplarza lub, gdy nie jest to możliwe, jego ekwiwalentu w postaci:
1.    egzemplarza innego dzieła, którym biblioteki są zainteresowane,
2.    kwoty w wysokości ustalonej komisyjnie przez BUŚ lub BG UE (do pięciokrotnej wartości antykwarycznej zniszczonego lub zagubionego dzieła).
Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec BUŚ lub BG UE  czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub zagubionego dzieła.


§ 22


W przypadkach rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu Dyrektor CINiBA może zwrócić się do władz jednostki dydaktycznej studenta lub do przełożonego pracownika z prośbą o interwencję.


Rozdział 3

Udostępnianie na miejscu§ 1


Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem zastosowania się do niniejszego regulaminu i przepisów porządkowych.


§ 2


Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie CINiBA czytelnicy mogą korzystać samodzielnie w przestrzeniach CINiBA przeznaczonych do pracy. Wykorzystane dokumenty należy odkładać na specjalnie wydzielone i oznaczone miejsca. Zabrania się samodzielnego odkładania książek na półki.§ 3


Do korzystania z Czytelni oraz kabin pracy indywidualnej uprawnione są wszystkie osoby posiadające dokument, o którym mowa w Rozdziale 2 §3 lub kartę gościa wydaną przez Wypożyczalnię. Podstawą wydania karty gościa jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, oraz dowód osobisty. Karta ta wydawana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia jej ważności. Nie upoważnia ona do wypożyczania zbiorów.§ 4


Warunkiem skorzystania z Czytelni oraz kabin pracy indywidulanej jest  pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi dokumentu uprawniającego do korzystania na miejscu. Bibliotekarzowi należy zgłosić wniesione ze sobą materiały.


§ 5


Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu.


§ 6


Z dzieł zamówionych do czytelni korzystać można na jej terenie. Nie wolno sporządzać odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych będących w złym stanie zachowania, bez względu na rok wydania lub dzieł szczególnie wartościowych. Dopuszcza się kopiowanie zbiorów własnymi urządzeniami kopiującymi po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.


§ 7


W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień do czytelni.§ 8


Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w czytelni zamówione z magazynów publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni.


§ 9


Wykorzystane dokumenty winny być zwrócone dyżurującemu bibliotekarzowi. Zabrania się samodzielnie włączać je do księgozbioru.


§ 10


Szczegółowe zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej ustala Dyrektor CINiBA odrębnym zarządzeniem.


Rozdział 4

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek§ 1


Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych.


§ 2


Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać:
a.    pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
b.    studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
c.    doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
d.    inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (czytelnicy tacy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).


§ 3


Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie dokumentu uprawniającego do wypożyczeń w CINiBA oraz uregulowane zobowiązania wobec bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego.


§ 4


Z bibliotek krajowych sprowadza się materiały, których nie ma w zbiorach bibliotek obu Uniwersytetów oraz w innych bibliotekach w Katowicach. Z bibliotek zagranicznych – materiały, których nie ma w zbiorach bibliotek krajowych.


§ 5


CINiBA zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.


§ 6


Studenci zamawiający materiały z zagranicy powinni uzyskać pisemne potwierdzenie promotora pracy o konieczności sprowadzenia publikacji.§ 7


Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu).§ 8


Koszty sprowadzenia publikacji ponosi czytelnik w wysokości określonej  w trybie,   o którym mowa   w Rozdziale I § 3 ust. 2. W przypadku uzyskania dofinansowania na usługi międzybiblioteczne regulowanie należności za wypożyczenia międzybiblioteczne odbywa się na podstawie pisemnego potwierdzenia środków.


§ 9


Biblioteki  ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINIBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to kopii dokumentów). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni międzybibliotecznej przed jego upływem.


§ 10


Czytelnika, który nie zgłosi się po zamówione materiały,  BUŚ lub BG UE obciąża pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

 

Wypożyczanie zbiorów własnych§ 11


CINiBA wypożycza zbiory BUŚ i BG UE oraz zbiory bibliotek specjalistycznych i  wydziałowych innym bibliotekom krajowym i zagranicznym. CINiBA zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie do ilości wypożyczanych zbiorów i terminu ich zwrotu.


§ 12


Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają zbiory specjalne, dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelń oraz dzieła o statusie „udostępnianie wolny dostęp” i „do korzystania na miejscu”. W uzasadnionych przypadkach wymagających indywidualnego rozpatrzenia materiały te mogą zostać wypożyczone.


§ 13


Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do pełnego zabezpieczenia wypożyczanego dzieła oraz odpowiada za jego terminowy zwrot, ewentualne uszkodzenie lub utratę.


§ 14


Biblioteki wykonują odpłatnie kopie artykułów z czasopism lub fragmentów publikacji zgodnie z obowiązującym prawem autorskim oraz wymogami licencji dotyczącymi użytkowania źródeł elektronicznych.


Rozdział 5

Udostępnianie zbiorów specjalnych§ 1

Zbiory specjalne (stare druki, rękopisy, zbiory graficzne, kartograficzne) i szczególnie wartościowe  udostępniane są wyłącznie na miejscu do  celów  badawczych i  dydaktycznych. W wypadku korzystania z dzieł wyjątkowo cennych studenci muszą posiadać pisemne skierowanie od pracownika naukowego. Każdy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do korzystania ze zbiorów.


§ 2


Zbiory specjalne zamawia się w czytelni CINiBA. Termin oraz liczbę udostępnianych jednorazowo obiektów ustala się indywidualnie przy ich zamawianiu (osobiście, telefonicznie, mailowo).§ 3


W czasie korzystania za zbiorów czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im obiektów. Czytelnicy mają obowiązek zastosowania się do wszelkich uwag i poleceń dyżurnego bibliotekarza odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu.


§ 4


Wynoszenie udostępnionych obiektów poza wyznaczone pomieszczenie jest niedozwolone.


§ 5


Oryginały dokumentów posiadających kopie w postaci mikroform, reprintów lub dokumentów elektronicznych udostępnia się tylko w uzasadnionych sytuacjach.


§ 6


Zabrania się samodzielnego kopiowania zbiorów specjalnych. Kopiowanie i publikowanie rękopisów, starych druków oraz dokumentów szczególnie cennych wymaga zgody Dyrekcji CINiBA.


§ 7


Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów specjalnych i szczególnie cennych określa Dyrektor CINiBA.


Rozdział 6

Korzystanie ze stanowisk komputerowych§ 1


Na terenie CINiBA można korzystać:
-    ze stanowisk komputerowych ogólnie dostępnych działających w chronionej sieci uniwersyteckiej,
-    ze stanowisk komputerowych z jednostanowiskowymi bazami na CD/DVD (czytelnia),
-    z własnych komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych.§ 2


Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnione są osoby wymienione w Rozdziale 2 § 2 oraz inne osoby pod warunkiem posiadania karty gościa.


§ 3


Stanowiska komputerowe w sieci CINiBA są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie UŚ i UE. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.


§ 4


Na wydzielonych stanowiskach komputerowych możliwe jest podłączenie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej poprzez port USB. Jednostanowiskowe bazy danych uruchamiane są w czytelni, natomiast płyty dołączane do zbiorów oraz inne własne nośniki (w tym nośniki optyczne) możliwe są do odczytu tylko na wyznaczonych stanowiskach.


§ 5


Pierwszeństwo w dostępie do komputerów zlokalizowanych na terenie CINIBA mają pracownicy, studenci i doktoranci UŚ i UE.§ 6


Dla użytkowników CINiBA udostępnia samoobsługowe urządzenia wielofunkcyjne. Zasady korzystania określone są w instrukcji dostępnej w CINiBA.


§ 7


Zasady porządkowe
1.    Czas dostępu do stanowisk komputerowych nie jest limitowany, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy.
2.    Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.
3.    Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.
4.   Stanowiska komputerowe są monitorowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad dyżurujący bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
5.  Czytelnik jest zobowiązany zakończyć sesję przed zamknięciem CINiBA.  
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług (zwłaszcza zakłócenia w dostawie Internetu) oraz ewentualną utratę danych użytkowników.
7.  CINIBA udostępnia specjalnie dostosowane stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku.


§ 8


Użytkownicy korzystający z własnego sprzętu korzystać mogą z bezprzewodowego Internetu. Możliwy jest dostęp do sieci:
-    autoryzowanej pod warunkiem uwierzytelnienia, czyli wpisania loginu i hasła. (Autoryzacja umożliwia pracę w chronionej sieci uniwersyteckiej).
Pracownicy CINiBA nie konfigurują komputerów przenośnych użytkowników w celu uzyskania dostępu do Internetu.


§ 9


Zasady korzystania z baz danych i serwisów poza siecią komputerową UŚ oraz UE regulują odrębne przepisy obu uniwersytetów.


§ 10


Korzystającym z komputerów w CINiBA nie wolno:
1.    podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
2.    wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować w zawartość gromadzonych danych;
3.    przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest korzystający;
4.    przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
5.    masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
6.    rozpowszechniać wirusów komputerowych i programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;
7.    prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową.


§ 11


Korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości z odpowiedzialnością karną włącznie.


§ 12


W przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego niniejszych zasad lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci Internet, CINiBA ma prawo do:
1.    żądania natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego oraz podjęcia dalszych działań zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów CINiBA;
2.    czasowego lub trwałego pozbawienia możliwości korzystania z dostępu do Internetu;
3.    czasowej lub trwałej blokady konta bibliotecznego;
4.    żądania od korzystającego  naprawienia szkody wskutek postępowania niezgodnego z niniejszymi zasadami.


Rozdział 7

Postanowienia końcowe§ 1


Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.


§ 2


Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora CINiBA.


§ 3


Czas otwarcia CINiBA podaje się do wiadomości czytelników. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności usługowej uprzedza się stosownym komunikatem.§ 4


Uwagi i wnioski dotyczące działalności CINiBA można zgłaszać Dyrektorowi CINiBA.


ZARZĄDZENIE nr 2/2017r.
Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 10 lipca 2017r.


Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 3, paragraf 10 (załącznik do Uchwały
nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017r.), ustalam następujące zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej.

Aktualne Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

 

 

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej


1. Z kabin pracy indywidualnej mogą korzystać wszystkie osoby posiadające dokument uprawniający do wypożyczania zbiorów lub kartę gościa wydaną przez Wypożyczalnię. Pierwszeństwo przysługuje pracownikom naukowym i doktorantom, a w następnej kolejności studentom UŚ i UE. Obsługę kabin pracy indywidualnej prowadzi Czytelnia CINiBA. Rezerwacji można dokonać z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem, podając przewidywane godziny użytkowania. Kabiny udostępniane są na okres do dwóch tygodni. Okres ten może być wydłużony, jeśli nie ma innych oczekujących. W wypadku niewykorzystywania kabiny przez kolejne dwa dni otwarcia biblioteki, pracownicy CINiBA mają prawo udostępnić ją innej oczekującej osobie. W sytuacji kolejki oczekujących na skorzystanie z kabiny oraz w chwili, gdy w kabinie aktualnie nikt nie pracuje, bibliotekarz może udostępnić doraźnie na krótszy okres pomieszczenie z zastrzeżeniem, że wraz z pojawieniem się osoby, na którą widnieje rezerwacja, kabina musi być niezwłocznie udostępniona temu użytkownikowi. W takim przypadku, przy każdorazowym opuszczeniu kabiny, należy obowiązkowo oddać klucz.

2. Klucz do kabiny jest udostępniany po okazaniu dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów lub karty gościa, pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika.

3. CINiBA udostępnia dwa typy kabin:

 • wyposażone w komputery, z dostępem do Internetu i oprogramowaniem dla tworzenia własnych dokumentów
 • z możliwością podłączenia do Internetu własnego komputera przenośnego.

4. Wybór kabiny zależy od użytkownika. Przydzielanie kabiny z komputerem odbywa się na zasadzie pierwszeństwa. Przyjmuje się rezerwację określonych kabin.

5. Użytkownik kabiny wyposażonej w komputer:

 • odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji,
 • wszystkie własne pliki użytkownik umieszcza na dysku D w katalogu stworzonym dla własnych potrzeb.

CINiBA nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają archiwizacji). Użytkownik kończący pracę w kabinie powinien zadbać o skasowanie własnych plików z dysku D, w przeciwnym razie zrobi to dyżurny bibliotekarz.

6. Z kabiny można korzystać w godzinach pracy CINiBA i nie wolno samowolnie odstępować jej innym osobom.

7. Po zakończeniu pracy w danym dniu, kabinę należy zamknąć, a klucz powinien zostać zwrócony dyżurującemu bibliotekarzowi. Jego zagubienie powoduje konieczność uiszczenia opłaty za duplikat w wysokości 50 zł. CINiBA zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny także pod nieobecność jej użytkownika. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu.

8. W kabinie pracy indywidualnej można korzystać z dokumentów bibliotecznych, materiałów własnych oraz z własnego sprzętu komputerowego. Materiały przechowywane w magazynie zamkniętym CINiBA należy zamawiać do Czytelni. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w Czytelni zamówione z magazynów publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni.

9. Materiałów nie należy zostawiać w kabinie po zakończeniu pracy w danym dniu.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz jest zobowiązany do utrzymywania w niej porządku.

11. CINiBA nie bierze odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w kabinie.

        I Przepisy ogólne

 

 1. Użytkownicy CINIB-y zobowiązani są do pozostawienia w szatni (a w okresie wiosenno-letnim w szafkach depozytowych) okryć wierzchnich, a także parasoli, teczek, plecaków, toreb, z wyjątkiem torebek o maksymalnej wielkości zeszytu (format A4, 21 x 30 cm). Nie dotyczy to organizatorów oraz gości wydarzeń odbywających się w sali seminaryjnej na poziomie 2. Osoby te mogą wejść na teren biblioteki z torebkami większymi niż format A4, jednak zobowiązane są do noszenia specjalnych identyfikatorów „Gość CINIB-y” (do pobrania przez organizatorów w informatorium na poziomie 0).
 2. W szatni znajdują się szafki depozytowe zamykane na kluczyk lub na PIN. Aby skorzystać z szafki zamykanej na kluczyk, należy posiadać zwrotną monetę 1 lub 2 zł, pozwalającą na uruchomienie mechanizmu zamka i wyjęcie kluczyka po zamknięciu.
 3. W szafkach nie wolno przechowywać rzeczy cennych, przedmiotów mogących je zabrudzić lub zniszczyć i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w CINIB-ie oraz samego obiektu, szczególnie przedmiotów łatwopalnych, substancji chemicznych, wydzielających nieprzyjemne zapachy, substancji żrących, alkoholu oraz rzeczy, których posiadanie może być uznane za niezgodne z prawem.
 4. Osoba korzystająca z szafki powinna dbać o jej poszanowanie i korzystanie zgodne z jej przeznaczeniem.
 5. Rzeczy w szafkach można przechowywać tylko w czasie korzystania z CINiB-y i bezwzględnie należy je zabrać tego samego dnia przed zamknięciem obiektu.
 6. W przypadku korzystania z szafek niezgodnego z zapisami niniejszego regulaminu CINiBA zastrzega sobie prawo do komisyjnego otwarcia szafki.
 7. W przypadku, gdy użytkownik zagubi klucz lub zapomni PIN-u, może odebrać rzeczy po komisyjnym otwarciu szafki po zakończeniu pracy CINIB-y lub z depozytu.
 8. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu musi je dokładnie opisać, potwierdzić ich odbiór na protokole otwarcia szafki oraz zwrócić klucz. W przypadku zagubienia klucza dodatkowo wpłaca w kasie wypożyczalni kwotę 50 zł, jako zwrot kosztów wymiany zamka i dorobienia klucza.
 9. Za wszelkie następstwa utraty lub uszkodzenia klucza do szafki skrytkowej wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z szafki.
 10. CINiBA nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
 11. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Za zagubiony numerek pobierana jest opłata 25 zł, którą należy uiścić w kasie wypożyczalni.

II Tryb otwierania szafek skrytkowych

 

 1. Po zakończeniu pracy CINIB-y szafki zamykane na kluczyk otwierane są komisyjnie. Szafki zamykane na PIN otwierają się automatycznie o ustalonej godzinie.
 2. Komisyjne otwieranie szafek następuje w przypadku korzystania z szafek niezgodnego z zapisami niniejszego regulaminu, w przypadku, gdy pozostawiono w nich rzeczy po zamknięciu CINiB-y (dot. szafek na kluczyk),
  w przypadku zagubienia klucza lub zapomnienia PIN-u przez użytkownika.
 3. Szafka otwierana jest przez kierownika obiektu lub osobę przez niego wskazaną kluczem zapasowym w obecności przynajmniej jednego pracownika CINiB-y.
 4. Z przeprowadzonej czynności sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.
 5. Postępowanie z rzeczami usuniętymi z szafek:
  1. rzeczy mogące zabrudzić lub zniszczyć szafki, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w CINiB-ie oraz samego obiektu, szczególnie przedmioty łatwopalne, substancje chemiczne, wydzielające nieprzyjemne zapachy, substancje żrące, alkohol – utylizuje się natychmiast,
  2. pozostałe rzeczy zostają umieszczone w foliowym worku, który oznacza się datą oraz numerem szafki, z której wyjęto rzeczy,
  3. zdeponowane rzeczy można odebrać u kierownika obiektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w ciągu 2 miesięcy od daty ich zabezpieczenia.
 6. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu jest zobowiązana je opisać oraz poświadczyć ich odbiór na protokole otwarcia szafki.

 

 

REGULAMIN

organizacji wydarzeń w gmachu

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

 • § 1. DEFINICJE
 1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (dalej CINiBA) – jest organizatorem/współorganizatorem wydarzeń odbywających się w obiekcie lub jest wynajmującym pomieszczenia innym instytucjom, które organizują wydarzenia w CINIB-ie.
 2. Najemca – osoba lub instytucja, która korzysta z pomieszczeń i odpowiada za organizację wydarzenia.
 3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, wystawa, sympozjum lub inne wydarzenie o charakterze naukowym lub edukacyjnym, odbywające się w obiekcie.
 4. Opiekun formalny – osoba ze strony CINiB-y czuwająca nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia.
 5. Protokół przekazania/odbioru – dokument przekazania/odbioru wynajmowanych pomieszczeń, podpisany przez najemcę i osobę wyznaczoną ze strony CINIB-y, określający stan oraz wyposażenie pomieszczeń.
 • § 2. ZASADY OGÓLNE
 1. W celu organizacji wydarzeń pomieszczenia wynajmowane są w godzinach otwarcia CINiB-y, przy czym wydarzenie musi zakończyć się najpóźniej na pół godziny przez zakończeniem pracy Centrum. Najem sal poza godzinami pracy rozpatrywany jest każdorazowo indywidualnie i podlega odrębnym ustaleniom.
 2. Organizowane wydarzenia nie mogą zakłócać funkcjonowania CINiB-y. Ze względu na charakter działalności Centrum należy dołożyć wszelkich starań, by zachować ciszę w miejscach pracy Użytkowników Biblioteki.
 3. Sale CINiB-y wynajmowane są wraz z ich stałym wyposażeniem (szczegółowy opis sal oraz wyposażenia zawiera załącznik nr 1). Ustawienie mebli w sali konferencyjnej nie podlega modyfikacjom. W sali dydaktycznej zmiana ustawienia mebli jest dopuszczalna pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu wydarzenia. Użytkownik dokonuje zmian ustawienia mebli we własnym zakresie.
 4. Wynajmowane pomieszczenia wraz z wyposażeniem przekazywane są protokolarnie. Od momentu przekazania pomieszczeń wraz z wyposażeniem wskazanym w protokole najemca jest odpowiedzialny za powierzone mu mienie.
 5. Dodatkowy sprzęt multimedialny, którym dysponuje CINiBA (zgodnie z załącznikiem nr 1) może się znaleźć w danej sali po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Najemca, który planuje wykorzystanie własnego sprzętu multimedialnego niezbędnego do organizacji wydarzenia jest zobowiązany zaznaczyć to w formularzu oraz odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem wydarzenia uzgodnić szczegóły z tym związane. CINiBA zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do użycia na terenie gmachu sprzętu o nieodpowiednich parametrach.
 7. Najemca, opuszczając pomieszczenia po zakończeniu wydarzenia, zobowiązany jest przekazać je wraz z wyposażeniem osobie wyznaczonej ze strony CINIB-y.
 8. Sprawdzenie stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń oraz wyposażenia może nie nastąpić w dniu zakończenia wydarzenia. Każda szkoda zostanie odnotowana w protokole stwierdzenia szkody (załącznik nr 2).
 9. Najemca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód, jakie powstaną przy organizacji oraz w trakcie wydarzenia i zostaną odnotowane w protokole stwierdzenia szkody (załącznik nr 2).
 10. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń czystych. Najemca ponosi koszty ewentualnego dodatkowego sprzątania wynikającego z organizacji wydarzenia. Szczegóły dotyczące tej kwestii należy uzgodnić na etapie składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3).
 11. Najemcę obciążają koszty wynajęcia dodatkowej ochrony zabezpieczającej organizowane wydarzenie. Ustaleń w tym zakresie należy dokonywać z Biurem Centrum.
 12. Najemca prowadzi działania informacyjne oraz przygotowuje materiały promocyjne związane z wydarzeniem w uzgodnieniu ze specjalistą ds. promocji i PR CINiB-y.
 13. Goście mogą wnosić do gmachu swój bagaż osobisty. Okrycia i torby należy pozostawić w szatni lub szafkach skrytkowych.
 14. Wewnątrz gmachu i na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 15. Najemca jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz stosować się do poleceń Kierownika Obiektu w zakresach bezpieczeństwa i porządkowym. Niestosowanie się do zaleceń może skutkować przerwaniem wydarzenia.
 • § 3. REZERWACJA

 

 1. Wstępnej rezerwacji należy dokonać po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3).
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest decyzja Dyrektora CINiB-y, jego zastępcy lub osoby upoważnionej.
 3. Po otrzymaniu informacji o akceptacji wydarzenia najemca powinien dostarczyć do Biura Centrum wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji kosztów najmu oraz postanowień Regulaminu organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, stanowiącym integralną część formularza.
 4. Najemca jest zobowiązany na bieżąco informować CINiB-ę o wszelkich zmianach w zakresie organizacji wydarzenia (odwołanie rezerwacji, zmiana godzin, etc.).
 5. Przejęcie wynajmowanych pomieszczeń może nastąpić najwcześniej 24 godziny przed wydarzeniem.

 

 • § 4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy na dwa sposoby:

2.1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

 • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Kontakt z Inspektorem jest możliwy na dwa sposoby:

3.1. listownie na adres: ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice,

3.2.  przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w następujących celach:

4.1.wykonywania zadań związanych z zarezerwowaniem pomieszczeń i rejestracją wydarzenia w kalendarzu wydarzeń CINiB-y,

4.2. realizacji i promocji wydarzenia,

4.3.  realizacji zadań Centrum, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,

4.4.  statystycznych, badań naukowych i historycznych,

4.5.  zapraszania na wydarzenia organizowane przez Centrum,

4.6.  marketingowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zorganizowania wydarzenia w CINiB-ie. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Najemcy jest art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.:

6.1.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

6.2.  Regulamin organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

 1. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat. Zgodę można cofnąć w każdym momencie. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub urzędom, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 3. Najemcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

9.1.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

9.2.  prawo dostępu do danych osobowych Najemcy,

9.3.  prawo żądania sprostowania danych osobowych Najemcy,

9.4.  prawo żądania usunięcia danych osobowych Najemcy,

9.5.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Najemcy,

9.6.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Najemcy,

9.7.  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Najemcy może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać przesłania danych do innego administratora. Jednakże zostanie to zrobione tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Najemcy tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Najemcą lub na podstawie zgody Najemcy,

9.8.  prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,9.9.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Prawo wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane osobowe Najemcy są przetwarzane na podstawie zgody – Najemcy przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Najemcy przed jej wycofaniem. Najemca może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.

 

 • § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. CINiBA zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji (w tym odmowy udostępnienia pomieszczeń) najemcom, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.
 2. CINiBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Obowiązujący Regulamin organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej jest publikowany na stronie internetowej CINIB-y.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się porządek prawny obowiązujący w obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprawy sporne rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ZARZĄDZENIE

Nr 4/2019 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

z dnia 16 września 2019 r.

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 2., paragraf 14. (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.) ustalam następujące limity czytelnicze:

Status podstawowy

Wypożyczenia

 

Limit vol.

Czas

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE

50

16 tygodni

Pozostali pracownicy UŚ i UE

25

8 tygodni

Studenci UŚ i UE

25

8 tygodni

Doktoranci UŚ i UE

30

8 tygodni

Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE

10

8 tygodni

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE)

5

8 tygodni

Emerytowani pracownicy UŚ i UE

5

8 tygodni

Kaucja

3

4 tygodnie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej