ZARZĄDZENIE
nr 3/2022 r.
Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 12 maja 2022 r.


Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 2., paragraf 14. (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.) ustalam następujące limity czytelnicze:


Status podstawowy

Wypożyczenia

 

Limit vol.

Czas

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE

50

16 tygodni

Pozostali pracownicy UŚ i UE

25

8 tygodni

Studenci UŚ i UE

25

8 tygodni

Doktoranci UŚ i UE

30

8 tygodni

Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE

10

8 tygodni

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE)

5

8 tygodni

Emerytowani pracownicy UŚ i UE

5

8 tygodni

Kaucja 1

Kaucja 2

Kaucja 3

2

4

6

4 tygodnie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Udostępnij