CINIBA - Zasady korzystania z szatni

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

Zarządzenie

nr 1/2016 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

z dnia 31 marca 2016 r.

 

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA (załącznik do Uchwały  nr 121 Senatu UŚ z dnia 13 marca 2012 r.) ustalam Zasady korzystania z szatni oraz szafek skrytkowych dotyczące Użytkowników CINiBA.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2016 r. Dyrektora CINIBA z dnia 31 marca 2016 r.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI ORAZ SZAFEK SKRYTKOWYCH W CINIBA

I. Przepisy ogólne

 1. Użytkownicy Centrum zobowiązani są do pozostawienia toreb, plecaków, parasoli i okryć wierzchnich, z wyjątkiem torebek o maksymalnej wielkości zeszytu (format A4, 21 x 30 cm) w szatni (czynna w okresie jesienno-zimowym) lub w jednej z szafek zamykanych na kluczyk znajdujący się na stałe w szafce. Wyjątek stanowią organizatorzy oraz goście wydarzeń odbywających się w Sali Seminaryjnej na poziomie 2. Osoby te mogą wejść na teren biblioteki z torebkami większymi niż format A4, jednak zobowiązani są do noszenia specjalnych identyfikatorów „Gość CINIBA” (do pobrania przez organizatorów w Informatorium na poziomie 0).
 2. Aby skorzystać z szafki w szatni należy posiadać zwrotną monetę 1 lub 2 zł, pozwalającą na uruchomienie mechanizmu zamka i wyjęcie kluczyka po zamknięciu.
 3. W szafkach nie wolno przechowywać rzeczy mogących je zabrudzić lub zniszczyć i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Centrum oraz samego obiektu, szczególnie przedmiotów łatwopalnych, substancji chemicznych, wydzielających nieprzyjemne zapachy, substancji żrących, alkoholu oraz rzeczy, których posiadanie może być uznane za niezgodne z prawem.
 4. Osoba korzystająca z szafki powinna dbać o jej poszanowanie i korzystanie zgodne z jej przeznaczeniem.
 5. Rzeczy w szafkach można przechowywać tylko w godzinach otwarcia Centrum.
 6. W przypadku zajmowania szafki po zakończeniu pracy, Centrum zastrzega sobie prawo do jej komisyjnego  otwarcia. Zawartość szafki zostanie zdeponowana u kierownika obiektu.
 7. W przypadku, gdy użytkownik zagubi klucz, może odebrać rzeczy po komisyjnym otwarciu szafki po zakończeniu pracy Centrum lub z depozytu.
 8. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu musi je dokładnie opisać, potwierdzić ich odbiór na protokole otwarcia szafki oraz zwrócić klucz. W przypadku zagubienia klucza dodatkowo wpłaca w kasie Wypożyczalni kwotę 50 zł, jako zwrot kosztów za wymianę zamka i dorobienie klucza.
 9. Za wszelkie następstwa utraty lub uszkodzenia klucza do szafki skrytkowej wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba  korzystająca z szafki.
 10. Centrum nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
 11. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Za zagubiony numerek pobierana jest opłata 25 zł, którą należy uiścić w kasie Wypożyczalni.

II. Szkic otwierania szafek skrytkowych

 1. Szafki otwierane są komisyjnie.
 2. Komisyjne otwieranie szafek następuje w przypadku, gdy pozostawiono w niej rzeczy po zamknięciu Centrum lub w przypadku zagubienia klucza przez użytkownika.
 3. Szafka otwierana jest przez kierownika obiektu lub osobę przez niego wskazaną kluczem zapasowym w obecności przynajmniej jednego pracownika Centrum.
 4. Z przeprowadzonej czynności sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.
 5. Postępowanie z rzeczami usuniętymi z szafek:
 • rzeczy zagrażające bezpieczeństwu lub łatwo psujące się utylizuje się natychmiast
 • pozostałe rzeczy  zostają umieszczone w foliowym worku, który oznacza się datą oraz numerem szafki, z której wyjęto rzeczy.
 • zdeponowane rzeczy można odebrać u kierownika obiektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu jest zobowiązana je opisać oraz poświadczyć ich odbiór na protokole otwarcia szafki

Udostępnij