CINIBA - Konferencja pt. „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

logo ibin

23 maja 2018 roku w sali Konferencyjnej CINiB-y obędzie się konferencja naukowa pt. „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”, której organizatorami są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. W wydarzeniu udział wezmą specjaliści reprezentujący dyscypliny naukowe zajmujące się szeroko rozumianą książką i biblioteką.

W centrum zainteresowania uczestników konferencji znajdą się aspekty historyczne dotyczące m.in. pisma, drukarstwa, formy książki, ale także zagadnienia związane z architekturą, organizacją i dziejami bibliotek, jako instytucji stojących na straży nieograniczonego dostępu do wiedzy, nauki i rozrywki. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się m.in.powstanie i rozwój książki (pismo, druk, architektura), historia prasy, dzieje instytucji książki (biblioteki, archiwa, muzea), organizacja bibliotek w ujęciu historycznym, architektura bibliotek na przestrzeni wieków, drukarstwo polskie i światowe, Polacy na świecie (książka, prasa, biblioteka).

Spotkanie stanie się ponadto okazją do uczczenia jubileusz pracy naukowej prof. dr hab. Danuty Sieradzkiej – kierownika Zakładu Historii Książki i Bibliotek, badaczki zajmujące się przede wszystkim historią XIX i XX wieku (w tym szczególnie zagadnieniami śląskoznawczymi), historią książki i bibliotek, prasoznawstwem, Polonią na świecie (książka, biblioteka, prasa).

Program konferencji

Miejsce obrad: sala Konferencyjna, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (ul Bankowa 11a, Katowice)

9.00-9.30 – rejestracja Gości
9.30-9.40 – powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji

SESJA 1 - KSIĄŻKA

9.40-9.55 – prof. dr hab. Zbigniew Domżał (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi), prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski (Katedra Informatologii i Bibliologii. Uniwersytet Łódzki): Dzieje wydarzenia i postaci historyczne w oczach szarych mnichów. Historiografia w piśmiennictwie klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku
9.55-10.10 – dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska, prof. UŁ (Katedra Informatologii i Bibliologii. Uniwersytet Łódzki): Przepisy savoir-vivre’u dotyczące książki. Rekonesans badawczy
10.10-10.25 – dr Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Nauk o Informacji. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej): Katalogi ekslibrisów jako źródła do badań

10.25-11.00 – przerwa kawowa

SESJA 2 - DZIEJE PRASY

11.00-11.15 – dr Izabela Krasińska (Instytut Dziennikarstwa i Informacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Patologie społeczne w Galicji na przełomie XIX i XX w. w wybranych czasopismach patronackich
11.15-11.30 – dr Aleksandra Lubczyńska (Instytut Dziennikarstwa i Informacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Pisma dla ludu wydawane przez Narodową Demokrację i ich rola na wybranych przykładach (do 1914 roku)
11.30-11.45 – Izabela Olejnik (Biblioteka Politechniki Łódzkiej): Międzywojenna prasa literacka w Łodzi w języku jidysz – próba charakterystyki
11.45-12.00 – Danuta Domalewska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie): „Przegląd Ekonomiczny” Polskiego Towarzystwa we Lwowie na tle wybranych czasopism z zakresu nauk społeczno-gospodarczych okresu międzywojennego

12.00-12.30 – przerwa kawowa

SESJA 3 - JUBILEUSZ PRACY NAUKOWEJ PROF. DR HAB. DANUTY SIERADZKIEJ

12.30-12.45 – dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO (Wydział Ekonomii i Zarządzania. Politechnika Opolska): Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech „Kresowiak” (1959- 1984?)
12.45-13.00 – dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski): Współczesne badania nad zbiorami polskimi, polonijnymi i polonikami przechowywanymi za granicą
13.00-13.20 – laudacja

14.30-15.30 - lunch

SESJA 4 - INSTYTUCJE RYNKU KSIĄŻKI

15.30-15.45 – dr Agnieszka Łakomy-Chłosta (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach): Działalność wydawnicza i introligatorska Wiener Werkstätte
15.45-16.00 – dr Sylwia Bielawska (Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu): Zapomniane wydawnictwa – działalność wydawnicza państwowych wyższych szkół zawodowych
16.00-16.15 – Agnieszka Lubera (Muzeum Narodowe w Krakowie - Biblioteka): Ignacy Wolski – zapomniany ofiarodawca Muzeum Narodowego w Krakowie – i jego kolekcja biblioteczna
16.15-16.30 – Katarzyna Žák-Caplot (Biblioteka Muzeum Warszawy: Dzieje Biblioteki Muzeum Warszawy i jej kolekcji do końca lat 80. XX wieku
16.30-16.45 – dr Anna Marcol (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach): Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach w latach 2008-2018. Próba analizy
16.45-17.00 – Bartłomiej Legis (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach): Idee, które przetrwały 400 lat – Sir Thomas Bodley i dzieje Biblioteki Bodlejańskiej

17.00 – Dyskusja i zakończenie konferencji

Udostępnij