CINIBA - Regulaminy

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider

Regulaminy

There is no translation available.

 

Załącznik do zarządzenia nr 11/2019 dyrektora biblioteka uniwersytetu śląskiego w katowicach dnia 28.11.2019 r.

 

Regulamin udostępniania zbiorów w Oddziałach BUŚ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Odziały specjalistyczne BUŚ wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego działają w jednolitym systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ.
2. Prawo do korzystania ze zbiorów Oddziału BUŚ mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zbiory biblioteczne udostępniane są:
      1. na miejscu
      2. poprzez wypożyczenia poza bibliotekę,
      3. poprzez sieć komputerową Uniwersytetu Śląskiego.
4. Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.
5. Oddziały specjalistyczne BUŚ mogą pobierać opłaty między innymi za następujące prace i usługi:
a. wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu, wydanie karty gościa i jej duplikatu,
b. nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów i wysyłanie monitów,
c. dostarczanie kopii cyfrowych oraz wydruków komputerowych.
6. Zakres płatnych usług oraz ich cennik ustala Dyrektor BUŚ w uzgodnieniu z Kwestorem.
7. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu godzin otwarcia Oddziału BUŚ uprzedza się czytelników stosownymi komunikatami.
8. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
9. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.
10. W przypadkach rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego może zwrócić się do władz jednostki dydaktycznej studenta lub do przełożonego pracownika z prośbą o interwencję.

§ 2 Wypożyczalnia

1. Czytelnik ma prawo do założenia jednego konta w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego.
2. Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
    a. studenci I, II i III stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich oraz słuchacze studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim,
    b. pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,
    c. emerytowani pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.
3. Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie biblioteczno-informacyjnym. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, podpisanie deklaracji czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się
z Regulaminem, przedstawienie dowodu osobistego oraz:
   a. dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego – aktualnej legitymacji studenckiej / doktoranckiej oraz indeksu z aktualnym wpisem; jeżeli indeks papierowy nie jest wydawany – aktualnej legitymacji;
   b. dla pracowników UŚ - zaświadczenia o zatrudnieniu lub aktualnej legitymacji pracowniczej,
   c. dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ - karty słuchacza lub zaświadczenia o uczestnictwu,
   d. dla emerytowanych pracowników UŚ - zaświadczenia z Uczelni o przejściu na emeryturę.
4. Dokumentem identyfikującym czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym jest:
   a. w przypadku pracowników – elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna,
   b. w przypadku studentów i doktorantów – elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka,
   c. w przypadku pozostałych czytelników – elektroniczna karta biblioteczna lub inny dokument elektroniczny zarejestrowany w systemie biblioteczno-informacyjnym.
5. W Bibliotece Teologicznej prawo wypożyczania książek mają także osoby duchowne i zakonne z terenu Archidiecezji Katowickiej, które podczas zapisu okażą dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający przynależność do stanu duchownego lub zakonnego.
6. Formalności związanych z rejestracją dokumentu należy dokonać osobiście.

Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla skorzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

7. Czytelnik – właściciel dokumentu identyfikującego – jest odpowiedzialny za każde jego użycie. Zagubienie dokumentu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
8. Wydanie duplikatu elektronicznej karty bibliotecznej następuje w ciągu jednego tygodnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zagubienia obciążają właściciela konta.
9. Czytelnik traci uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni Oddziału:
    a. w przypadku studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych – jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny rok (nieaktualna legitymacja studencka) lub w momencie ukończenia studiów,
    b. w przypadku pracowników – w momencie rozwiązania stosunku pracy.
10. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ
i innych bibliotek, których adnotacje widnieją w indeksie lub są odnotowane na koncie czytelnika.
11. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o każdorazowej zmianie miejsca stałego zameldowania, adresu e-mail, zmianie nazwiska, jak również
o zagubieniu dokumentu.
12. Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
13. Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła. Wszelkie zauważone defekty należy zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia.
14. Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w Oddziałach specjalistycznych określa załącznik do Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia.
15. Nie wypożycza się:
    a. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
    b. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
    c. materiałów w złym stanie zachowania,
    d. gazet i czasopism,
    e. innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu.
16. Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziałów zamawia się poprzez katalog komputerowy lub wypełniając czytelnie rewers na podstawie katalogu kartkowego. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
17. Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy.
18. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
19. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponosi właściciel konta. Na adres e-mail czytelnika wysyłane są komunikaty o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz o rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot książek. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za brak wygenerowanego przez system przypomnienia.
20. W przypadku nieterminowego zwrotu następuje blokada konta, a czytelnik zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości określonej w Cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym.
21. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych dzieł oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z Wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ okresowo lub całkowicie, a w ostateczności mogą spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty na drodze sądowej.
22. Za zniszczenie lub zagubienie dzieła odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia identycznego tytułu lub uzgodnienia z Biblioteką innej formy rozliczenia. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, czytelnik nie nabywa prawa do własności zniszczonego lub zagubionego dzieła.

§ 3 Czytelnia

1. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem zastosowania się do Regulaminu i przepisów porządkowych.
2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, zbiorów zlokalizowanych w magazynach oraz zasobów elektronicznych.
3. Do korzystania z Czytelni uprawnione są wszystkie osoby z zarejestrowanym
w systemie biblioteczno-informacyjnym dokumentem, o którym mowa w § 2 pkt. 4 lub kartę gościa wydaną przez Wypożyczalnię Oddziału lub odpowiednią Czytelnię. Podstawą wydania karty gościa jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, podpisanie deklaracji czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz dowód osobisty. Karta ta wydawana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia jej ważności. Nie upoważnia ona do wypożyczania zbiorów.
4. Udostępnianie prezencyjne odbywa się w Czytelni po przedstawieniu bibliotekarzowi dokumentu uprawniającego do korzystania na miejscu.
5. Korzystający z Czytelni są zobowiązani pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych wierzchnią odzież, teczki, większe torby. Za rzeczy wniesione do Czytelni dyżurujący bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności.
6. W Czytelni obowiązuje cisza. Zakazane jest spożywanie posiłków oraz prowadzenie rozmów telefonicznych.
7. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów i sprzętu.
8. Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień do czytelni.
9. Materiały, z których użytkownik korzysta, zarejestrowane są na koncie użytkownika w systemie biblioteczno-informacyjnym.
10. Z dzieł zamówionych do czytelni korzystać można na jej terenie. Nie wolno sporządzać odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych będących w złym stanie zachowania, bez względu na rok wydania lub dzieł szczególnie wartościowych. Dopuszcza się kopiowanie zbiorów własnymi urządzeniami kopiującymi po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza..
11. Wykorzystane zbiory należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi lub
w wyznaczone miejsce. Nie powinny być samodzielnie włączane do księgozbioru podręcznego Czytelni przez użytkownika.

§ 4 Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnione są osoby wymienione
w § 2 pkt. 3 i pkt. 5 oraz inne osoby pod warunkiem posiadania karty gościa, o której mowa w § 3 pkt. 3.
2. Stanowiska komputerowe w sieci UŚ są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych,
a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie UŚ. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Posiadanie konta w systemie biblioteczno-informacyjnym umożliwia dostęp do źródeł elektronicznych zakupionych przez UŚ. Blokady konta uniemożliwiają do nich dostęp.
4. Korzystającym z komputerów nie wolno:
   a. podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
   b. wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować
w zawartość gromadzonych danych;
   c. przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest korzystający;
   d. przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
   e. masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
   f. rozpowszechniać wirusów komputerowych i programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;
   g. prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową.
5. Stanowiska komputerowe są monitorowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad dyżurujący bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika, a w przypadku rażących naruszeń Regulaminu zablokować jego konto i zażądać naprawienia szkód powstałych wskutek postępowania niezgodnego z niniejszymi zasadami.

Limity i okresy wypożyczeń w Oddziałach specjalistycznych BUŚ

I. Biblioteka Prawnicza:
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ - 50 vol. na 16 tygodni
- pozostali pracownicy UŚ – 15 vol. na 8 tygodni
- studenci UŚ - 15 vol. na 8 tygodni
- doktoranci UŚ – 20 vol. na 8 tygodni
- słuchacze studiów podyplomowych - 5 vol. na 8 tygodni
- emerytowani pracownicy UŚ - 5 vol. na 8 tygodni

II. Biblioteka Nauk Społecznych:
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ - 50 vol. na 16 tygodni
- pozostali pracownicy UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
- studenci UŚ - 25 vol. na 8 tygodni
- doktoranci UŚ - 30 vol na 8 tygodni
- słuchacze studiów podyplomowych - 10 vol. na 8 tygodni
- emerytowani pracownicy UŚ - 5 vol. na 8 tygodni

III. Biblioteka Nauk o Ziemi
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ - 50 vol. – 16 tygodni
- pozostali pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni
- studenci UŚ - 10 vol. na 8 tygodni
- doktoranci UŚ - 15 vol na 8 tygodni
- słuchacze studiów podyplomowych - 10 vol. na 8 tygodni
- emerytowani pracownicy UŚ - 5 vol. na 8 tygodni

IV. Biblioteka Neofilologiczna w Sosnowcu
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ - 50 vol. na 16 tygodni
- pozostali pracownicy UŚ – 20 vol. na 8 tygodni
- studenci UŚ - 25 vol. na 8 tygodni
- doktoranci UŚ - 30 vol na 8 tygodni
- słuchacze studiów podyplomowych - 20 vol. na 8 tygodni
- emerytowani pracownicy UŚ - 10 vol. na 8 tygodni

V. Biblioteka Teologiczna
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ - 50 vol.
- pozostali pracownicy UŚ – 15 vol.
- studenci UŚ - 15 vol.
- doktoranci UŚ - 20 vol
- słuchacze studiów podyplomowych - 20 vol.
- emerytowani pracownicy UŚ - 5 vol.
- pozostali czytelnicy zarejestrowani w Wypożyczalni Biblioteki Teologicznej - 5 vol.

Okres wypożyczenia poszczególnych typów zbiorów wynosi:
- książki - 8 tygodni,
- podręczniki - 26 tygodni,
- nuty - 52 tygodnie.

VI. Biblioteka Sztuki Filmowej
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ - 50 vol. na 16 tygodni
- pozostali pracownicy UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
- studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
- doktoranci UŚ - 30 vol. na 8 tygodni
- słuchacze studiów podyplomowych - 5 vol. na 8 tygodni
- emerytowani pracownicy UŚ - 4 vol. na 4 tygodni
Filmy wypożyczane są na okres 2 tygodni.

VII. Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ - 50 vol.
- pozostali pracownicy UŚ – 10 vol.
- studenci UŚ – 10 vol.
- doktoranci UŚ - 15 vol.
- słuchacze studiów podyplomowych - 5 vol.
- emerytowani pracownicy UŚ - 10 vol.

Okres wypożyczenia poszczególnych typów zbiorów wynosi:
- księgozbiór główny - 4 tygodnie
- podręczniki, nuty - 26 tygodni

There is no translation available.

ZARZĄDZENIE

nr 1/2018 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 18 września 2018 r.

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 7, paragraf 2 (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2018 r.)

wprowadzam Regulamin elektronicznego zamawiania skanów

 

 

 1. Biblioteka umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze  zbiorów Biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię” (brak przycisku przy opisie publikacji oznacza, że nie można zamówić kopii).
 2. Wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, z zachowaniem odpowiednich przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 j.t.).
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia związane z nieuprawnionym wykorzystaniem kopii materiałów.
 4. Do korzystania z usługi uprawnione są wszystkie osoby, które posiadają konto w systemie bibliotecznym, wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację mailową oraz zatwierdziły przyjęcie do wiadomości i stosowania zasady niniejszego regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia przez użytkownika, biblioteka sprawdza dostępność egzemplarza i wycenia zamówienie. Opłata za wykonanie zamówienia naliczana jest proporcjonalnie do liczby zeskanowanych stron i przemnożona przez kwotę wykonania skanu 1 strony w ramach usługi, określoną w Cenniku opłat Biblioteki.
 6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest akceptacja kosztów (okres oczekiwania na zatwierdzenie wyceny wynosi 3 dni) oraz dokonanie płatności  za wykonaną usługę (okres oczekiwania na dokonanie opłaty za zamówienie wynosi 3 dni).
 7. Płatności realizowane są on-line poprzez  portal transakcji elektronicznych – PayU.
 8. Po dokonaniu płatności Biblioteka przygotowuje skan materiału  w rozdzielczości 300 dpi standardowo w odcieniach szarości. Wyjątek stanowią zamówienia oznaczone jako skan kolorowy. Elektroniczna kopia zapisywana jest w formacie PDF.
 9. Pobranie zrealizowanego zamówienia następuje po zalogowaniu się na konto użytkownika w systemie bibliotecznym  w zakładce „zamówienia reprograficzne”. Zamówienie oczekuje na pobranie przez 10 dni od momentu zarejestrowania realizacji zamówienia. Po tym okresie plik zostaje usunięty z serwera.
 10. O kolejnych etapach realizacji zamówienia użytkownik jest powiadamiany na koncie użytkownika w Integro oraz wiadomością mailową, wysyłaną na adres podany w momencie rejestracji do systemu biblioteczno-informacyjnego.
 11. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odmówić wykonania zamówienia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

Regulations of access to the collections in CINiBA

Chapter 1

General provisions


§ 1

1. Centre for Scientific Information and Academic Library in Katowice, abbreviated CINiBA, provides access to the collections gathered by the Library of the University of Silesia in Katowice and the Main Library of the University of Economics in Katowice.
2. Definitions in these Regulations specify the following:
- US - the University of Silesia in Katowice,
- UE - the University of Economics in Katowice,
- LUS - the Library of the University of Silesia,
- ML UE - the Main Library of the University of Economics in Katowice,
- Libraries – are the LUS and the ML UE.

§ 2

1. The Scientific Information Centre and Academic Library operates in an integrated library- information system covering the Library of the University of Silesia, the Main Library of University of Economics in Katowice, Special US libraries and  UE Faculty libraries.
2. This Regulations shall apply to access to the collections in CINiBA.
3. All interested parties have right to use the collections in CINiBA, under the terms and conditions included in these Regulations.
4. Access to the collections is possible:
a. within the library premises in the reading rooms, free access areas and Carrels,
b. by borrowing,
c. through interlibrary loans,
d. through the computer network.
5. Use of the electronic resources is specified in Chapter 4 and in terms and conditions of the licences of which users are informed separately.
6. Persons copying materials are required to obey the provisions of the Act of 04 February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of the Republic of Poland No. 24/1994), as amended.

§ 3

1. Libraries providing collections in CINiBA may charge, inter alia, for the following works and services:
a. issuing an electronic library card and its duplicate, issuing a guest’s card and its duplicate,
b. service of a deposit account,
c. overdue of loan items and reminders sent,
d. services connected with the interlibrary loan,
e. preparing photocopies, digital copies and computer printouts,
f.  information services commissioned by institutions or individuals from outside the University of Silesia and the University of Economics in Katowice.
2. Range of paid services and charges, uniform for Libraries in CINiBA, is set by directors of LUS and ML UE in consultation with the Bursars of both the Universities.

Chapter 2

Borrowing


§ 1

Reader has right to create one account for libraries in the library-information system of the US and the UE.

§ 2

The right to borrow library materials have as follow:
1. Employees and retired employees of the US and the UE.
2. Students of 1st grade and 2nd grade studies, 5-years master degree studies, PhD students at the US and the UE and post-graduate students of these Universities.
3. On the basis of reciprocity: the students of 1st and 2nd grade studies, 5-years master degree studies, PhD students and post-graduate students at universities that have signed appropriate trilateral agreements with the US and the UE.
The employees of these institutions have right to borrow books through interlibrary loan service or on the basis of a deposit account in the Library.
4. Any other persons who are at least at age of 18 – on the basis of a deposit account.

§ 3

The basis of the entitlement to borrow is a registration of a reader identifying document in the system. The document shall be:
1 For employees of the Universities - employee electronic card or electronic library card,
2 For students and PhD students - electronic student ID card / PhD student ID card,
3 For other readers - electronic library card.
Reader - the owner of the identifying document - is responsible for any of its usage. Loss of the document should be reported immediately to the CINiBA Circulation Desk.
Issuing an electronic library card duplicate takes place within one week from the date of loss. The costs of issuing a duplicate card and harms resulting from its loss charge the card holder.
§ 4

A term to register the document referred to in § 3 is properly completed and signed reader declaration, together with the consent to the processing of personal data and confirmation of familiarization with the Regulations, ID card and:
1. For employees of the US and the EU: proof of employment or a valid employee ID card, for the retired employees of US and the UE - certificate from the home University confirming retirement;
2. For undergraduate and graduate students of the US and the EU: if the home institution issues traditional indexes - student/PhD student ID card and the index with current admission to the following semester, if the home institution does not issue the traditional index - valid student/ PhD student ID card;
3. For readers mentioned in § 2 point 3 the first sentence: an index or a student card with the current admission to the semester, including his alma mater library stamp (if the school issues traditional indexes) and student/PhD student ID card;
4. For postgraduate students of the US and the UE: a student card or certificate of participation;
5. For other persons: confirmation of introducing library deposit.
The formalities relating to the registration of the document must be made in person.
Issuing  personal data to administration is voluntary but is a prerequisite for using the library and information system. Personal data is processed exclusively for the purposes of art. 4 of the Library Act (Journal of Laws, 1997, No. 85, item 539, as amended) and Art. 88 Law on Higher Education (Journal of Laws, 2005, No. 164, item 1365, as amended) and are protected in accordance with the Personal Data Protection Act (Journal of Laws, 2002, No. 101, item 926, as amended).

§ 5

The reader loses his right to borrow books:
1. In the case of employees - at the time of termination of their employment;
2. In the case of students, PhD students and post-graduate students - if the validity of the account has not been extended for the following year or at the time of graduation;
3. In the case of readers with a deposit account - at the time of the deposit withdrawal.

§ 6

The reader is obliged to notify the  Circulation Desk of any change in his permanent address, change of name, field of study and update his e-mail address.§ 7

Cancellation of the reader’s account can be done after satisfaction of liabilities in respect of all the libraries in the integrated library-information system. The basis of cancellation of the account is:
1 In the case of employees – a circulation card;
2 In the case of students and PhD students - an index with a confirmation of books return from the libraries, which stamps appear in it (if the university issues traditional indexes) and circulation card issued by the Dean's Office;
3. In the case of postgraduate students - a student card confirming the return of books from libraries, which stamps appear in it or an identity document;
4. In the case of readers with a deposit account – an identity card and confirmation of introducing a deposit. No interest rate applies to deposits.
§ 8

Of the option to borrow the item or to use it only within the library premises shall inform the appropriate designation of the item:
1. books marked with a red dot – accessible only within the library premises
2. books without the red dot – can be borrowed
as well as the information in the computer catalogue, "Available on-site only (free access)", "Loanable (free access)" - in the case of materials in a free-access, "Available on-site only" - in the case of documents in closed storehouses.

§ 9

The following documents are available on-site only:
1. Prints published before 1950,
2. Special collections, rare and valuable works,
3. Works which can be found in the reference collections in the reading rooms,
4. Materials in poor condition,
5. Works borrowed from other Polish and foreign libraries,
6. Newspapers and magazines,
7. Other documents, which are exclusively for use on-site or have "Available on-site only (free access)" status.
§ 10

Books with the "Available on-site only (free access)" or "Available on-site only" status may be borrowed in  justified cases for a night or for a weekend. Recognition of justification is left to the authority of a librarian on duty. These books can be lent only to persons who have the right to borrow books from CINiBA.

§ 11

1. In the case of borrowing for a night or for a weekend, the following regulations apply:
a. "For a night" a reader can borrow no more than 3 volumes, not earlier than one hour before closing of CINiBA, the return must be made by 10.00 am the following day,
b. "For the weekend" a reader can borrow no more than 5 volumes, on the last day of CINiBA work before a break, not earlier than one hour before closing, and the return must be made by 10.00 am on the first day of CINiBA work after a break.
2. In case of delayed return:
a. reader shall be charged a fine in the amount determined in a way referred to in Chapter 1 § 3 point 2,
b. reader's account is blocked for a period of 14 days,
c. reader loses a possibility to borrow books for night and weekend; in the case of gross violations of this policy he may be denied permission to use the CINiBA.
§ 12

Books stored in a CINiBA storehouses can be ordered by the computer catalogue (OPAC). A reader can receive ordered books at the CINIBA Circulation Desk. The reader is obliged to collect them within 7 days. In the case of not having collected the books ordered, a reader has his account blocked for a period of 14 days.

§ 13

Books that are in free access areas are excluded from the ordering system OPAC. A priority to use a certain book has a person who first comes to take the book. Documents from the free access area can be borrowed by a reader himself with self-borrowing device (SelfCheck) or at the Circulation Desk. The returns shall be made at the Circulation Desk or by the Book Drop.

§ 14

Limits of books borrowed and rental periods applicable in CINiBA are regulated by separate ordinance of CINiBA Director.

§ 15
All rentals in CINIBA are recorded by computer. The library computer system provides the user with access to account information, including: number of books borrowed or ordered, dates of return and due fees. It is the responsibility of a reader to check the status of an account after each transaction. Any doubts should be immediately reported to the Circulation Desk.

§ 16

The reader may renew borrowed books three times (via OPAC or at the Circulation Desk) and reserve through the OPAC system documents borrowed by another reader.
Renewal is possible if:
1. Return date has not expired for any of the documents borrowed,
2. Reader's account in an integrated library-information system is not charged with unpaid fines
3. The book has not been reserved by another reader.

§ 17

In justified cases CINiBA may request return of borrowed books before the return date or at the time of loan reserve an earlier date of return.
§ 18

The whole responsibility for the timely return of documents borrowed holds the owner of the account. Readers who leave their e-mail in the system receive messages reminding return date of the documents and informing of start charging fines for overdue. CINiBA does not hold responsibility for violating the return dates, regardless of the reasons that blocked the system generating reminders function.

§ 19

In the case of overdue of borrowed documents there are fines in the amount determined in the way referred to in Chapter1 § 3 point 2 of these Regulations. Avoiding return of borrowed documents and retention of the fines deprive the reader right to use the borrowing service in the library-information system of the LUS and the ML UE temporarily or completely, and ultimately may result in enforcement of books return and fines regulation in court.

§ 20

The reader is responsible for the condition of borrowed works. Any observed defects should be reported to the librarian on duty at the time of borrowing in order to note them, otherwise the reader bears responsibility for them.
§ 21

A user of the library account holds responsibility for damage or loss of document borrowed. He is obliged to immediately provide an identical copy or, when this is not possible, its equivalent in the form of:
1. copy of another work, in which the Libraries have concern,
2. fine in the amount established by a commission of the LUS or the ML UE (up to five times the antiquarian price of the damaged or lost document).
Upon settlement of his obligations to the LUS or the ML UE, the reader does not acquire ownership of the damaged or lost document.

§ 22

In cases of gross violation of these Regulations, CINiBA Director may request the authorities of the student's academic unit or the employee's manager to intervene.

Chapter 3

Using documents on-site


§ 1

All interested persons have right to use the library documents on-site, under the condition of obeying these Regulations and rules of order.
§ 2

Readers can use the collections in the CINiBA free access areas by themselves, within the spaces dedicated to readers’ work. Used documents must be placed in a specially separated and labeled spaces. Readers are forbidden to put books back on the shelves by themselves.

§ 3

All persons holding the document referred to in Chapter 2 §3 or a guest card issued by the Circulation Desk are entitled to use the Reading Room and individual study carrels. The term of issuing the guest card by the Circulation Desk is is properly completed and signed reader declaration, together with the consent to the processing of personal data and confirmation of familiarization with the Regulations, and the ID card. The guest card is issued for a period of one year with the possibility of extending its validity. It does not authorize borrowing the library materials.

§ 4
The term to use the Reading Room and individual study carrels is to leave to the librarian on duty a document  confirming right to use the library materials on site. The reader is also obliged to report to the librarian on duty any personal materials brought with him.

§ 5

Publications from the storehouses shall be ordered to the Reading Room electronically or by a correctly and legibly filled library reverse.

§ 6

The works ordered to the Reading Room can be used on its territory. It is forbidden to make photocopies of library materials that are in poor condition, regardless of the year of issue,  and of works of particular value. Copying is allowed using own devices, aligning the consent of the librarian on duty.

§ 7

During peak times the librarian on duty has the right to limit the number of orders shipped once to the Reading Room.

§ 8

Upon request, the librarian can keep in the Reading Room publications ordered from the storehouses, but for no longer than seven days.

§ 9

Used documents must be returned to the librarian on duty. It is forbidden to independently incorporate them into the library collections.
§ 10

Detailed rules for the use of individual study Carrels are issued by the CINiBA Director separate regulation.Chapter 4

Interlibrary Loan

Imports of materials from other libraries


§ 1

Interlibrary Loan allows readers to use for the purposes of research and teaching the collections of other Polish and foreign libraries.

§ 2

The Interlibrary Loan can be used by :
a. employees and retired employees of the US and the UE,
b. students of the US and the UE writing theses and, in justified cases, other students with the written support of a tutor,
c. PhD students and post-graduate students of the US and the EU,
d. other PhD students affiliated with the university supervisor or persons having PhD programme in the US and the EU (such readers are required to create a deposit account in CINiBA).
§ 3

The reader using the Interlibrary Loan is obliged to have a document authorising him to borrow books from the CINiBA and all obligations to the libraries in the integrated library-information system regulated.

§ 4

The loans from Polish libraries are reduced to the materials that do not appear in the collections of the libraries of both Universities and other libraries in Katowice. The loans from foreign libraries – to the materials that do not appear in the collections of any Polish libraries.

§ 5

The CINiBA reserves the right to decision about type and number of interlibrary loans.§ 6

Students ordering materials through the Interlibrary Loan from abroad should obtain written confirmation of the supervisor of the need to order the publication.

§ 7

Issued orders should include: detailed bibliographic data of demanded materials and personal data of the person ordering (name, e-mail and phone number).
§ 8

The costs of ordering the publication bears the reader in the amount determined in the way referred to in Chapter 1, § 3 point 2. In the case of co-financing of interlibrary loans, payment for the service is based on the written confirmation of funds.

§ 9

Libraries are responsible for all imported materials, therefore the materials can be used only within the CINIBA premises and with obedience of the return date set by the lending library (except for photocopies). An application for any extension of the return date the reader should issue to the Interlibrary Loan before it expires.

§ 10

The reader who does not appear for the materials ordered, is charged by the LUS or the ML UE with full costs associated with the order.

Loans from the Library’s own collections

§ 11

CINiBA realises loans of the LUS and ML UE collections, as well as Special libraries and Faculty libraries collections to Polish and foreign libraries. CINiBA reserves the right to decide on the amount of materials loaned and terms of return.
§ 12

Interlibrary Loans do not cover special collections, works from the reference collections of the reading rooms and documents with the "Available on-site (free access)" and "Available on-site" status. In justified cases requiring individual consideration these materials may be loaned.

§ 13

The ordering library is required to fully protect borrowed documents and is responsible for timely return, possible damage or loss.

§ 14

Libraries make copies of journal articles or fragments of publications in accordance with applicable copyright and license requirements concerning the use of electronic resources.

Chapter 5

Special collections

§ 1

Special collections (rare books, manuscripts, graphic art, cartography), and collections of particular value are only available on-site for purposes of research and teaching. Using works extremely valuable, students must have a written referral from a researcher. Each user of the special collections is required to provide the document confirming right to use the library collections.

§ 2

Special collections can be ordered in the CINiBA Reading Room. The term and the number of available single objects is determined individually when ordered (personally, by phone, by e-mail).
§ 3

When using a collection readers are fully responsible for the condition of the objects entrusted. Readers are required to obey any comments or commands of the librarian on duty, relating to way of use of the collections and safety of the collections. Any noticed damage should be reported to the librarian on duty.

§ 4

Taking the documents outside the designated rooms is not allowed.


§ 5

Original documents which have copies as  microforms, reprints or electronic documents shall be made available to readers only in justified cases.

§ 6

Copying documents from the special collections is not allowed. Copying and publishing manuscripts, early printed books and documents of particular value requires the consent of the CINiBA Director.
§ 7

Detailed rules for the provision of special collections and particularly valuable collections are determined by the CINiBA Director.

Chapter 6

Using computer workstations


§ 1

In CINiBA one can use:
- publically available computer workstations operating in a protected university network,
- computers with single station databases on CD/DVD (Reading Room),
- own laptops and other portable computer devices.
§ 2
Right to use the computers have:  the persons mentioned in Chapter 2 § 2, and other persons, provided they are the holders of a guest card.

§ 3

Computer workstations in CINiBA network are installed to provide sources of information necessary to study and carry out research work, in particular the use of library catalogues and databases, scientific journals and scientific websites distributed within the US and the UE. Computer users are required to use them for their intended purpose.

§ 4

At designated computers it is possible to connect an external storage device via an USB port. Single station databases are run in the Reading Room, while CDs attached to other documents and other own media (including optical media) can be read only in designated places.

§ 5

Employees, students and PhD students of the US and the EU have priority of access to the computers located in the CINIBA.

§ 6

For its users, the CINiBA provides self-service multifunction devices. Terms and conditions are described in the instruction available in the CINiBA.

§ 7

Rules of order
1. Time a reader can use a computer stations is not limited, but in justified cases the librarian on duty can ask for the readers’ work be finished earlier.
2. Librarian on duty can assist in use of the installed databases and electronic journals, but is not obliged to provide assistance in use of other programmes and applications.
3. Any damage or irregularities in the operation of computers should be reported to the librarian on duty immediately.
4. Computer stations are monitored. In case of violation of existing rules, the librarian on duty or the network administrator has the right to immediately interrupt the user's session.
5. The reader is required to finish his session before CINiBA closing time.
6. The Library is not responsible for malfunction of the services (especially the Internet interruptions) and possible loss of users’ data.
7. The CINIBA provides computer stations that are specially adapted for the visually impaired.

§ 8

Users with their own portable devices can use the wireless Internet. It is possible to access the network:
- network authorised under condition of authentication, that is, entering login and password (authentication allows users to work in a protected university network).
CINiBA employees do not configure the users’ laptops to access the Internet.

§ 9

Terms of use of databases and services outside network of the US and the UE are governed by separate provisions of the two Universities.
§ 10

Users of CINiBA computers are not allowed to:
1. take any action to bring devastation and damage to library computers and their accessories, network disruption and destruction of the software;
2. issue any changes in the configuration of library computers, attempt to break the existing security system and interfere with the content of the data collected;
3. upload and share content that is unlawful or is subject to intellectual property protection, where the user is not the holder of intellectual property rights to the said content;
4. upload and share content that may violate anyone’s personal rights;
5. mass-mail any contents of commercial nature (‘spam’);
6. spread computer viruses and programmes that may damage computers of other Internet users;
7. conduct commercial activities through the network.

§ 11

Using the Internet is at the sole risk of the user, who is responsible for the way in which he uses his account, including any content of messages sent, criminal liability inclusive.
§ 12

In the case of disobedience of this Regulations or misuse of the Internet, the CINiBA has the right to:
1. request the computer station immediately left, and take further actions in accordance with the Regulations of access to the collections in CINiBA;
2. temporarily or permanently deprive the user possibility of access to the Internet in the CINiBA;
3. block the user’s library account temporarily or permanently;
4. require the user fix any damages appeared due to disobey these Regulations.Chapter 7

Final Provisions


§ 1

Failure to comply with these Regulations shall result in loss or limit user’s rights to use the collections.

§ 2

Settlement of matters not included in these Regulations is the responsibility of the CINiBA Director.

§ 3

The CINiBA opening hours shall be communicated to readers. The temporary suspension or reduction of service activity is preceded by relevant message.
§ 4

Comments and proposals on the CINiBA activities can be submitted to the CINiBA Director.

Ordinance No. 2 / 2017 of the Director of the Scientific Information Center and Academic Library, dated 10th July 2017

Acting on the basis of the Regulations of access to the collections in CINiBA, Chapter 3, paragraph 10 (annex to the Resolution No. 129 of the Senate of the University of Silesia, dated 27th June 2017), I establish the following rules for using the individual study carrels.

The current Rules for using the individual study carrels are the Appendix No. 1 to this Ordinance.The ordinance comes into force on the day of signing.Professor dr hab. Dariusz Pawelec
Director of the Scientific Information Center and Academic Library

 

Rules for using the individual study carrels

1. Individuals who hold a document giving right to use the library collections or a guest card issued by the Circulation Desk may use the Individual Study Carrels. Priority is given to academic employees and PhD students, followed by students of the US and the UE. The individual study carrels service is provided by the CINiBA Reading Room staff. Reservations can be made up to a month in advance, giving estimated hours of use. Carrels are available for up to two weeks. This period can be extended, if there are no other pendings. In case of not using the carrel for the following two days, which are the library work days, the CINiBA staff have right to make it available to another waiting person. In the situation of queues waiting for the carrel and at the moment when nobody is working in the carrel, the librarian on duty may make the space temporarily available, provided, that when the person for which the reservation is noted appears, the carrel must immediately be made available to that person. In this case, the user must return the key to the librarian on duty every time when leaving the carrel.

2. The carrel key is made available to the user upon presentation of a document giving right to use the library collections, or a guest card, provided that the user has a valid reader account.

3. The CINiBA provides two types of carrels:
• Equipped with computers, with the Internet access and software for creating own documents,
• With possibility to connect an own laptop to the Internet.

4. The choice of carrel depends on the user. Allocation of the carrels equipped with the computers is done on a priority basis. Reservations are made for particular carrels.

5. The user of a carrel equipped with a computer:
• Is responsible for the equipment left at his disposal,
• All his own files are saved on a disk D in a folder created for his own needs.

The CINiBA is not responsible for any data stored on a disk D (not archived). The users finishing using the carrel should make sure to delete their own files from a disk D, otherwise the librarian on duty will do it.

6. The carrel can be used during the CINiBA working hours and must not be freely made accessible to any other persons.

7. At the end of the working day, the cabin should be closed and the key should be returned to the librarian on duty. Loss of the key causes need to pay a duplicate fee of 50 PLN. The CINiBA reserves the right to enter a carrel also in the absence of its user. The user closes the carrel every time he goes out.

8. In the individual study carrels readers can use library documents, own materials and own computer equipment. Materials stored in the CINiBA closed storehouses should be ordered to the Reading Room. At the reader's request, the librarian may keep publications ordered from the closed storehouses in the Reading Room, however, no longer than for 7 days.

9. The materials used by the reader should not be left in the carrel after work on a given day.

10. The user bears full responsibility for the library materials and equipment in the carrel and is obliged to maintain order in the carrel.

11. The CINiBA is not responsible for any valuable items left in the carrel.

Appendix No. 1 to the Rules for using the cloakroom and lockers in the Scientific Information Center and Academic Library (CINiBA)

I  Protocol of the locker opening

On the day of................................ the locker no. ................... was opened.
The contents of the locker included the following items:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Signatures of the CommitteeII  Protocol on the transfer of items from the deposit

On the day of.................................................
the contents of the locker no. ..................., in accordance with the protocol of the opening, were transferred from the CINiBA deposit to
Ms / Mrs ........................................................................................................................................
Comments
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Signature of the person transferring the items from the deposit                                                    

Signature of the person receiving the items from the deposit
I General provisions

 1. Users of the CINiBA are obliged to leave their bags, backpacks, umbrellas and coverings, except for bags are guests and organizers of events taking place in the seminar room on level 2. The said persons are allowed to enter the Center area with bags exceeding the A4 size, under the condition of wearing a special "CINIBA Visitor" IDs (to be received by the organizers at the reference desk on level 0).
 2. There are two types of lockers in the cloakroom – lockers with a key and with a PIN system. To use a locker with a key, the user must have a return coin of 1 PLN or 2 PLN, which allows to activate the lock mechanism and remove the key after closing.
 3. It is forbidden to store valuable items andanything that may damage or destroy the lockers, or may jeopardize safety of users in the CINiBA and the facility itself, particularly flammable substances, chemicals, odours, caustics, alcohol and items possessing of which may be considered forbidden by law.
 4. The person using a locker should respect its order, condition and use in accordance with its intended purpose.
 5. Items in lockers can only be stored during the visit in the library and everything must be taken from the locker the same day before CINiBA closes.
 6. In case of breaking regulations CINiBA reserves the right to open the locker.
 7. In a situation when the CINiBA user loses a key to the locker or forgets PIN, he can receive the items locked after the opening of the locker by a committee, after the opening hours of the Center, or from the deposit.
 8. The person receiving the item from the deposit must accurately describe it, confirm receiving the item by his signature on the opening protocol, and return the key. In the case of the key loss, he also pays the amount of 50 PLN at the Circulation Desk, as a refund for the replacement of the lock and the key.
 9. For any consequence of loss or damage of the locker key, the person using the locker shall be solely responsible.
 10. The CINiBA does not take responsibility for any things left in the lockers.
 11. Using the cloakroom is free. A fee of 25 PLN is charged for the lost number badge. The fee shall be paid at the circulation desk.

 

II Sketch for opening the lockers

 1. After the CINiBA closes, lockers with a key are opened by a committee. Lockers with PIN open automatically each day at the set time.
 2. A committee reserves the right to open lockers in the following situations: breaking regulations, leaving items after the CINiBA closes (applies lockers with a key), losing a key to the locker or forgetting PIN.
 3. The locker is opened by the Facility Manager or by a person indicated by him, in the presence of at least one employee of the CINiBA.
 4. A protocol of locker opening is prepared. The model protocol is attached as the Appendix No. 1.
 5. Handling of items removed from the lockers:
  1. items, which may contaminate, damage or destroy the lockers, or may jeopardize the safety of users in CINiBA and the facility itself, particularly flammable substances, chemicals, odours, caustics, alcohol are disposed of immediately,
  2. the remaining items are placed in a plastic bag, with the date and number of the locker from which the items were removed.
  3. deposited items can be collected from the Facility Manager from Monday to Friday in the following hours: 8.00 am - 3.00 pm, in max 2 months from the day when they were removed from the locker.
 6. A person collecting the items from the deposit is obliged to describe them and certify that he had received the items on the locker opening protocol.

Applicant’s name

 

 

Concise description of the event

 

 

Date

 

Time

 

 

Type of room


(* please underline as appropriate)

 

 

 

Hall (Level 0)

  Learning Lab (Level 0)

  Conference Room (Level 0)

  Seminar Room (Level 2)

 

Number of Participants expected

 

Information on Refreshments for the participants

 

Additional equipment

 

Contact person appointed by the Applicant

Contact details

(phone number, email address)

 

 

Contact persons appointed by the CINiBA:

Matters regarding schedule of events, bookings etc.

 

 

 

 

 

Matters regarding public relations, promotion (including promotional materials), media, CINiBA image etc.

 

 

Matters regarding equipment in the rooms, technical issues etc.

 

 

 

 

Matters regarding availability and operation of the IT equipment, Internet etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

The Director’s of the Centre Assistant

dr Katarzyna Wyszyńska

Phone: 32 786 5004, 506 212 927

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Relations Specialist

 

Spokesperson of the Centre,

mgr Jadwiga Witek

Phone: 32 786 5008, mobile phone no. 512 120 774

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zbigniew Berdys

Manager of the Facility

Phone: 32 786 5007, 512 120 740

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mgr inż. Andrzej Koziara

Head of the Information Technology Department

tel. no. 32 786 5011, 502-032-179

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Remarks

 

 

 

 

………………………..                      …………………                                    …………………

Date                                                     Applicant                                    Director of CINiBA

 

I hereby declare, that I have read and accept Regulations on Events Organization in the building of the Scientific Information Centre and Academic Library and accept

 

………………………..                           ……………………

Date                                                     Applicant

 

 

Type of room

Size

Number of places

Fixed equipment

Conference Room
Level 0

131,32 m2

 

13.5m x 8m

 

90

 

Chairs, audio, video, multimedia projector, interactive whiteboard, sound system.

No possibility to change the setting of furniture.

Learning Lab

Level 0

111,60 m2

 

13m x 8m

 

30

Tables without possibility to change the setting, equipped with terminals. Chairs, audio, video, multimedia projector, interactive whiteboard, sound system.

Hall

Level 0

351,56 m2

 

Exhibition space only.

Seminar Room

Level 2

87,58 m2

 

14,5m x 6m

40

Tables and chairs (setting of furniture can be changed inside the room - 12 tables and 40 chairs); basic setting - a horseshoe.


Additional equipment which can be installed in the rooms.

Simultaneous translation equipment.

Equipment for the visually impaired.


§ 1 DEFINITIONS

1. The Scientific Information Centre and Academic Library (hereinafter CINiBA) – coorganises each event taking place in the facility or makes the facility available to  other institutions, which organize events together with the University of Silesia or the University of Economics in Katowice.

2. Applicant - person or institution that submits application for use of the rooms in the CINiBA building and is responsible for organization of the event.

3. Event - training, conference, exhibition, symposium or other event of a scientific or educational character, held in the facility.

4. Formal Consultant - a person appointed by the CINiBA that ensures a proper running of the event.

5. Handover/acceptance report – a document confirming  handover or acceptance of a room made availabe by the CINiBA, signed by the Applicant and the Manager of the facility or the person appointed by the Manager of the facility, specifying the condition of the rooms and the equipment therein (Annex 3).

 

§ 2 GENERAL CONDITIONS

1. The rooms of the CINiBA buildings are made available for the organization of events. Using the rooms after hours is subject to separate agreements.

2. Events organized in the building of CINiBA may not disturb normal operation thereof.  Given the nature of the Centre, every effort should be made to keep silence in the workplaces of the Library users.

3. The CINiBA rooms are made available together with their regular equipment (for a detailed description of rooms and their equipment  - see Annex No. 1 - Types of rooms). Arranging furniture in the rooms, with the exception of the Seminar Room on level 2, is not subject to any modification. Detailed rules on availability of the Seminar Room are specified in § 3.

4. Additional multimedia devices owned by the CINiBA (such as a projector or a screen, etc.) can be installed in particular rooms, if agreed beforehand.

5. Applicants intending to use their own multimedia equipment necessary for the organization of the event are required to indicate it in the application form and agree on all the details connected with it in time for the beginning of an event . The CINiBA reserves the right to prevent the use of inadequate equipment in its building.

6. Applicants, upon agreement, may provide refreshments for their guests. Applicants are  responsible for the provision and managing of the food and  drinks during the event.

7. On leaving the room after the event, the Applicants are required to hand it over together with its equipment to the Manager of the facility or the person appointed by the Manager of the facility.

8. The applicants, together with the  Manager of the facility  or the person appointed by the Manager of the facility, are required to check the condition of the facilities and equipment. Any damage will be noted in the Handover/Acceptance Report.

9. The applicants are obliged to repair damage noted in the Handover/Acceptance Report by themselves and at their own expense, if the damage was caused in connection with the organization of the event or during its course.

10. Applicants are required to leave the premises clean. The applicant shall bear the cost of any additional cleaning necessary due to the organization of an event. Details regarding this matter shall be agreed at the time of submitting an application.

11. Applicants shall be charged with the cost of hiring security guards providing safety at the organized event. Any agreements connected with this matter should be made with the Manager of the facility.

12. Applicants shall carry out activities of informative character  and prepare promotional materials connected with the event upon consulting with the CINiBA Promotions and PR Specialist.

13. Guests may carry their personal luggage into  the building. Coats and bags must be left in the Cloakroom or in the Lockers.

14. Inside the building and within its premises smoking is strictly forbidden.

15. The applicants are obliged to follow the Regulations on Events Organization, as well as the instructions of the Manager of the facility concerning security and order. Failure to follow the rules may result in termination of the event.

16. List of the rooms is included in the Annex No. 1

 

§ 3 DETAILED RULES ON THE USE OF THE SEMINAR ROOM

1. Seminar Room is intended for:

1.1. work of groups of readers;

1.2. organization of workshops and meetings (nonperiodic) of the scientific clubs of the University of Silesia and the University of Economics in Katowice, trainings for students, PhD students and academic staff of both Universities.

2. The Seminar Room together with its standard equipment (12 tables + 40 swivel chairs in a horseshoe arrangement) is available for users of the Center during CINIBA working hours.

3. Applicants, upon agreement, may provide refreshments for their guests. Refreshments (in the Seminar Room) may only include coffee, tea, cold drinks and snacks (biscuits).

4. If the room is available, it can be used without prior booking by persons listed

in article 1.

4.1. To use the room, users should contact the librarian on duty at the Reference Desk on Level 2.

4.2. The Librarian, upon presentation of identity document by the user, includes him in the Reservation Schedule of the Seminar Room and hands out a key upon receipt.

4.3. Users bear full responsibility  for the condition of the Room and its equipment.

4.4. When the users finished using the Seminar Room, they are obliged to hand it over to the Librarian and return the key.

4.5. The Centre is not responsible for items left in the Seminar Room.

5. The Seminar Room together with the additional equipment (such as overhead projector, laptop, screen) can be booked through the Application for the Use of  Rooms in the CINiBA building, in accordance with the Regulations on Events Organisation in the building of the Scientific Information Centre and Academic Library (§ 4).

6. Information about reservations is placed in front of the Room or can be checked with the librarian on duty.

7. Applicants may change the arrangement of furniture in the Seminar Room after previous consultation. After the event, applicants shall bring back the original arrangement of furniture.

§ 4 RESERVATIONS

1. Pre-booking can be made, after previous consultation, through the Application form for the Use of  Rooms in the CINiBA buidling (Appendix 2).

2. Final booking will be confirmed by via email, upon obtaining of the consent for

the organisation of an event by the Director of the Centre.

3. After obtaining the consent of the Director of the Centre for the organization on an event, Applicants must submit a signed Application form for the Use of  Rooms in the CINiBA building along with a signed declaration confirming  reading and acceptance of the provisions of the Rules of the Organization of Events in the building of the Centre for Scientificand the Academic Library, which are integral parts of the Application.

4. Obtaining access to the rooms may take place at least 24 hours before the event. Before entering the rooms applicants shall provide the original Application form for the Use of  Rooms in the CINiBA building filed via email and agree all the details of the event.

5. Contact details:

The Director’s of the Centre Assistant

Dr Katarzyna Wyszyńska

Phone: 786 32 50 04, 506 212 927

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


§ 5 MISCALLENEOUS PROVISIONS

1. To all matters not settled herein, all the other regulations of the University of Silesia in Katowice, as well as the provisions of the Civil Code shall apply.

2. Any disputes arising from these Regulations shall be brought before the court having jurisdiction over the seat of the Silesian University in Katowice.