Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Kabiny pracy indywidualnej - Zarządzenie nr 4/2012 r.

ANEKS DO ZARZĄDZENIA
nr 4/2012 r.
Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 15 listopada 2012 r.


Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA (załącznik do Uchwały
nr 121 Senatu UŚ z dnia 13 marca 2012 r.) ustalam aneksem z dnia 15 listopada 2012 r. do Zarządzenia nr 4/2012 r. zmiany w zasadach korzystania z kabin pracy indywidualnej.

Aktualne Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu


Aneks do Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

 

 

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej


1. Z kabin pracy indywidualnej mogą korzystać wszyscy Czytelnicy. Pierwszeństwo przysługuje pracownikom naukowym i doktorantom, a w następnej kolejności studentom UŚ i UE. Obsługę kabin pracy indywidualnej prowadzi Czytelnia CINiBA. Przy rezerwacji należy podać przewidywane godziny użytkowania. Kabiny udostępniane są na okres do dwóch tygodni. Okres ten może być wydłużony, jeśli nie ma innych oczekujących. W wypadku niewykorzystywania kabiny przez kolejne dwa dni otwarcia biblioteki, pracownicy CINiBA mają prawo udostępnić ją innej oczekującej osobie. W sytuacji kolejki oczekujących na skorzystanie z kabiny oraz w chwili, gdy w kabinie aktualnie nikt nie pracuje, bibliotekarz po uprzednim zabezpieczeniu pozostawionych w kabinie materiałów może udostępnić doraźnie na krótszy okres pomieszczenie z zastrzeżeniem, że w chwili pojawienia się osoby, na którą widnieje rezerwacja, kabina musi być niezwłocznie udostępniona temu użytkownikowi. W takim przypadku przy każdorazowym opuszczeniu kabiny należy obowiązkowo oddać klucz.

2. CINiBA udostępnia dwa typy kabin:

  • wyposażone w komputery, z dostępem do Internetu i oprogramowaniem dla tworzenia własnych dokumentów
  • z możliwością podłączenia własnego komputera przenośnego do Internetu.

3. Wybór kabiny zależy od użytkownika. Przydzielanie kabiny z komputerem odbywa się na zasadzie pierwszeństwa. Przyjmuje się rezerwację określonych kabin.

4. Użytkownik kabiny wyposażonej w komputer:

  • odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji,
  • wszystkie własne pliki użytkownik umieszcza na dysku D w katalogu stworzonym dla własnych potrzeb,
  • CINiBA nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają archiwizacji),
  • użytkownik kończący pracę w kabinie powinien zadbać o skasowanie własnych plików z dysku D, w przeciwnym razie zrobi to dyżurny bibliotekarz.

5. Z kabiny można korzystać w godzinach pracy CINiBA i nie wolno jej samowolnie odstępować innym osobom.

6. Klucz do kabiny indywidualnej po zakończeniu pracy w danym dniu powinien zostać zwrócony dyżurującemu bibliotekarzowi. Jego zagubienie powoduje konieczność uiszczenia opłaty za duplikat w wysokości 50 zł. CINiBA zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny także pod nieobecność jej użytkownika. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu.

7. W kabinie pracy indywidualnej można korzystać z dokumentów bibliotecznych, materiałów własnych oraz z własnego sprzętu komputerowego.

8. Materiały przechowywane w magazynie zamkniętym CINiBA zamawiać należy do Czytelni. Mogą one pozostawać w kabinie przez cały okres jej wynajmowania, pod warunkiem, że inny użytkownik nie złoży na nie zamówienia.

9. Materiały z wolnego dostępu nie mogą pozostawać w kabinie po zakończeniu pracy w danym dniu. Należy je oddać na pół godziny przed zamknięciem CINiBA.

10. CINiBA nie bierze odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w kabinie.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.