Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Przepisy porządkowe - Zarządzenie nr 1/2017 r.

ZARZĄDZENIE
nr 4/2017 r.
Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 12 lipca 2017 r.


Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA (załącznik do Uchwały
nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.) ustalam przepisy porządkowe dotyczące Użytkowników CINiBA.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

 

I.    Użytkowników obowiązuje:

 1. Pozostawienie w szatni (a w okresie wiosenno-letnim w szafkach depozytowych) okryć wierzchnich, a także parasoli, teczek, plecaków, toreb (w tym toreb na laptopy i in. urządzenia elektroniczne), z wyjątkiem torebek o maksymalnej wielkości zeszytu (format A4, 21 x 30 cm). Wyjątek stanowią organizatorzy oraz goście wydarzeń odbywających się w Sali Seminaryjnej na poziomie 2. Osoby te mogą wejść na teren biblioteki z torebkami większymi niż format A4, jednak zobowiązani są do noszenia specjalnych identyfikatorów „Gość CINIBA” (do pobrania przez organizatorów w Informatorium na poziomie 0).
 2. Skorzystanie z koszyka CINiBA w celu wniesienia do strefy wolnego dostępu materiałów niezbędnych do pracy i rzeczy osobistych. Kosze z logo Biblioteki znajdują się przy szatni na poziomie 0. Pracownicy ochrony mają prawo sprawdzić zawartość koszyka.
 3. Zachowanie ciszy na terenie CINiBA, z wyjątkiem sal przeznaczonych do pracy grupowej.
 4. Znajomość bieżących informacji podawanych do wiadomości użytkowników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług CINiBA.
 5. Uważne obchodzenie się ze zbiorami i wyposażeniem CINiBA, w tym także — zachowanie odpowiedniej czystości rąk i ubrania.
 6. Sprawdzenie, czy wynoszone z CINiBA materiały są przeznaczone do wypożyczania, a jeśli tak, to czy zostały zarejestrowane na koncie użytkownika.
 7. Na żądanie pracownika ochrony przedstawienie do wglądu wynoszonych książek.
 8. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych na terenie całego CINiBA.

II.     Zabronione jest:

 1. Zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych, przestawianie i ukrywanie książek oraz czasopism przed innymi użytkownikami.
 2. Wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.), a także wykonywanie kopii doprowadzających do zniszczenia dzieła (np. rozkładanie książek niszczące grzbiet).
 3. Wnoszenie posiłków i napojów (z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami), palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających.
 4. Wchodzenie do CINiBA osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających.
 5. Pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika. CINiBA nie bierze za nie odpowiedzialności.
 6. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych gmachu (także jego wnętrz) bez pisemnej zgody dyrektora CINiBA lub rzecznika prasowego CINiBA, z wyjątkiem zdjęć pamiątkowych do użytku prywatnego.
 7. Fotografowanie i filmowanie gmachu (także jego wnętrza) w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody dyrektora CINiBA. Zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą być opatrzone nazwą "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka".Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.