Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Pravidla zpřístupňování knižního fondu v CINiBA

Část první

 

Všeobecná ustanovení

§ 1

1.    Centrum Vědecké informace a Akademická knihovna v Katovicích označována zkratkou CINiBA zpřístupňuje fondy shromážděné Knihovnou Slezské univerzity v Katovicích a také Hlavní knihovnou Ekonomické univerzity v Katovicích.
2.    Použité v těchto pravidlech pojmy:
- SU - znamená Slezská univerzita v Katovicích ,
- EU - znamená Ekonomická univerzita v Katovích,
- BUŚ - znamená Knihovna Slezské univerzity,
- BG UE - znamená Hlavní knihovna Ekonomické Univerzity,
- Knihovny – BUŚ a BG UE.

§ 2

1.    Centrum Vědecké informace a Akademická knihovna působí v rámci integrovaného systému knihovnicko-informačním, který zahrnuje Knihovnu Slezské univerzity, Hlavní knihovnu Ekonomické univerzity a také fakultní knihovny EU.
2.    Tato pravidla určují zásady zpřístupňování fondů v CINiBA.
3.    Právo používat fondy CINiBA mají všichni zájemci v souladu se zásadami popsanými v těchto Pravidlech.
4.    Fondy jsou zpřístupňovány:
a.    Prezenčně, to znamená na místě ve studovnách, v zónách volného přístupu a v kabinkách pro individuální práci,
b.    absenčně – půjčování mimo prostor CINiBa,
c.    půjčování meziknihovní,
d.    pomocí počítačové sítě.
5.    Pravidla používání elektronických fondů určuje Část šestá a také podmíny licence, o kterých jsou uživatelé informováni zvlášť.
6.    Uživatelé zhotovující rozmnoženiny materiálu mají povinnost dodržovat právní předpisy Zákonu
o autorských právech a právech podobných ze dne 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994 = Úřední věštník č.24/1994  ) s dalšími změnami.

§ 3

1.    Knihovny zpřístupňující fondy v CINiBA mohou vybírat poplatky, kromě jiných rovněž za tyto činnosti a služby:
a.    výdej knihovní elektronické karty a jejího duplikátu,
b.    obsloužení kaučního konta,
c.    opožděné vracení vypůjčených dokumentů a zásilka upomínek,
d.    služby související s uskutečňováním meziknihovních výpůjček,
e.    tvoření reprografických a digitálních kopií a také počítačových výtisků,
f.    Informační služby zadané institucemi nebo soukromými osobami mimo SU a EU.
2.   Rozsah platných služeb a jejich ceník, který je stejný pro všechny Knihovny v    CINiBA , určují Ředitelé BUŚ a BG UE  po dohodě s Kvestory obou vysokých škol.

Část druhá

Absenční půjčování

§ 1

Čtenář je oprávněn si založit jedno knihovní konto v knihovnicko-informačním systému SU a EU.

§ 2

Právo k půjčování fondů mají:
1.    Zaměstnanci a důchodci SU a EU.
2.    Studenti bakalářských a navazujících magisterských studií, ucelených magisterských studií, posluchači doktorských studií SU a EU, dále posluchači postgraduálních studií těchto škol.
3.    Na principu vzájemné pomoci: studenti bakalářských a navazujících magisterských studií, ucelených magisterských studií, posluchači doktorských studií, dále posluchači postgraduálních studií vysokých škol, které mají uzavřeny patřičné trojstranné dohody s SU a EU.
Zaměstnanci těchto škol jsou oprávněni k půjčování knih na základě meziknihovního reversu nebo zaplacené knihovnické kauce.
4.    Akademičtí učitelé jiných škol, vedoucí pracovníci nestátních firem a organizací, zaměstnanci jednotek teritoriální samosprávy a také další plnoletné osoby na základě zaplacené knihovnické kauce.

§ 3

Základní podmínkou pro získání práva půjčování pozicí z knihovního fondu je registrace dokladu, který identifikuje čtenáře v systémě:
1.    v případě zaměstnanců – elektronická karta zaměstnance nebo elektronická knihovní karta,
2.    v případě studentů – studentská elektronická legitimace,
3.    v případě dalších čtenářů – elektronická knihovní karta.
Čtenář – majitel dokladu – zodpovídá za každé jeho použití. Ztrátu dokladu je nutné okamžitě nahlásit v půjčovně CINiBA.
Duplikát elektronické knihovní karty je vydán v termíně sedmi dnů ode dne nahlášení ztráty. Náklady spojené s vydáním nového duplikátu karty a také škody vzniklé ztrátou karty hradí majitel karty.

§ 4

Podmínkou registrace dokladu, o kterém se zmiňuje § 3, je správně vyplněné prohlášení čtenáře, osobní doklad a také:
1.    pro zaměstnance SU a EU: potvrzení o místě zaměstnání nebo aktuální legitimace zaměstnance; pro důchodce SU i EU –potvrzení z univerzity o tom, že patří mezi její bývalé zaměstnance, kteří odešli do důchodu;
2.    pro studenty a doktoranty SU a EU:v případě, že škola vystavuje tradiční indexy – studentskou legitimaci/doktorantskou a také index z aktuálním zápočtem na další semestr, v případě, že škola nevydává indexy – aktuální průkaz studenta/doktoranta;
3.    pro čtenáře, o kterých je zmínka v § 2 bod 3, první věta: index nebo karta posluchače z aktuálním zápočtem na semestr s razítkem knihovny své školy (v případě, že škola vydává tradiční indexy) a dále studentská/doktorantská legitimace;
4.    pro posluchače postgraduálních studií SU a EU: průkazka posluchače nebo potvrzení, že daná osoba je posluchačem postgraduálních studií;
5.    pro zbývající osoby: potvrzení o zaplacení kauce.
Formality související s registrací dokladu je nutné provést osobně.

§ 5

Čtenář ztrácí výpůjční právo:
1.    v případě zaměstanců tehdy, jeli rozvázán pracovní poměr;
2.    v případě studentů, doktorantů a posluchačů postgraduálních studií tehdy, jestliže platnost konta nebyla prodloužena na další rok, nebo ve chvíli ukončení studií;
3.   V případě čtenářů s kaučním kontem ve chvíli, kdy knihovnická kauce je vrácena.

§ 6

Čtenář má povinnost informovat půjčovnu o všech změnách trvalého bydliště, příjmení, o změně studijního směru a také o změně e-mailové adresy.

§ 7

Zrušení čtenářského konta následuje po vyrovnání všech závazků vůči všem knihovnám integrovaného systému knihovnicko-informačního. Základem pro vyrovnání konta je:
1.    v případě zaměstnanců – výstupní list;
2.    v případě studentů, doktorantů– index s potvrzením vrácení knih z těch knihoven, jejichž razítka se nacházejí v indexu (v případě, že škola vydává tradiční indexy)a také výstupní list vydaný děkanátem;
3.    v případě posluchačů postgraduálních studií – legitimace posluchače s potvzením, že vrátil vypůjčené knihy z knihoven, jejichž razítka se nacházejí na legitimaci, nebo osobní doklad;
4.    V případě čtenářů s kontem na kauci – občanský průkaz a potvrzení o uhrazení knihovnické kauce. Kauce není úročena.

§ 8

O možnostech absenčního nebo prezenčního půjčování informuje označení na dané knize:
1.    knihy označené červenou tečkou – je možné pouze prezenční půjčování,
2.    knihy bez tohoto označení – je možné absenční půjčování,
a dále informace obsažené v počítačovém katalogu: „zpřístupňování (volný přístup)”nebo „půjčování (volný přístup)” – v případě dokumentů z volného přístupu, „používat na místě” – v případě dokumentů, které se nacházejí v uzavřených skladech.

§ 9

Nepůjčuje se:
1.    tisky vydané před r. 1950,
2.    speciální fondy, vzácná a cenná díla,
3.    díla, jež se nacházejí v příručním fondu studoven,
4.    materiály ve špatném stavu,
5.    díla zapůjčená z jiných knihoven domácích i zahraničních,
6.    noviny a časopisy,
7.    jiné materiály určené k používání na místě, nebo „zpřístupňování volný přístup“

§ 10

Knihy, které měly status: „zpřístupňování volný přístup” nebo „k používání na místě” mouhou být v určitých případech vypůjčeny na noc nebo na víkend. Rozhoduje o tom knihovník. Knihy mohou být podmínečně půjčovány pouze těm čtenářům, kteří mají právo si vypůjčovat v CINiBA.

§ 11

1.    V případě nočního a víkendového půjčování platí tato pravidla:
a.    „na noc” maximálně 2 exempláře, nejdříve jednu hodinu před uzavřením CINiBA; knihy musí být vráceny nejpozději do 10:00 na druhý den,
b.    „na víkend” maximálně 3 exempláře, půjčení je možné poslední pracovní den před volnem, nejdříve hodinu před uzavřením, knihy musí být vráceny nejpozději do 10.00 prvního pracovního dne CINiBA po volnu.
2.    V případě zpožděného vrácení knih:
a.    bude čtenáři naúčtována peněžní pokuta ve výši určené pravidlem v Odstavci I § 3 ust. 2,
b.    konto čtenáře bude blokováno po dobu 14 dní,
c.    čtenář nebude mít možnost využívat noční a víkendové půjčování a jestliže dojde k hlubokému porušení pravidel, může ztratit oprávnění využívat služeb CINiBA.

§ 12

Knihy, které se nacházejí v uzavřených skladech CINiBA, se objednávají pomocí počítačového katalogu nebo v naskenovaném lístkovém katalogu (nachází se na webové stránce knihovny). Knihy je třeba vyzvednout v půjčovně CINIBA. Čtenář je povinný objednané dokumenty vyzvednout ve lhůtě 7 dní. Jestliže si čtenář během vyznačeného termínu knihy nevyzvedne, jeho konto bude zablokováno na dobu 14 dní.

§ 13

Knihy, které se nacházejí ve volném přístupu CINiBA, nelze objednávat pomocí systému objednávek OPAC, není možná ani žádná jiná rezervace. Přednost má osoba, která se jako první o knihu přihlásí. Dokumenty ze zóny volného přístupu lze vypůjčit samostatně pomocí zařízení, které k tomu slouží (SelfCheck) nebo v půjčovně. Knihy se vracejí v půjčovně, nebo pomocí speciálního sběrného boxu (bibliobox).

§ 14

Limity půjčených knížek a také lhůty výpůjček platné pro CINiBA jsou regulovány zvláštními předpisy Ředitele CINiBA.

§ 15

Všechny výpůjčky jsou registrovány elektronicky. Poviností čtenáře je kontrolovat stav svého konta po každé operaci. Všechny pochybnosti okamžitě nahlaste v půjčovně.

§ 16

Čtenář může třikrát prodloužit výpůjčku knih (pomocí OPAC nebo v půjčovně) a také pomocí systému OPAC provést rezervaci na dokument, který si vypůjčil jiný čtenář.
Prodloužení je možné pouze v případě :
1.    pro žádnou z vypůjčených knih ještě nevypršela lhůta výpůjčky,
2.    konto čtenáře v knihovnicko-informačním systémě není zatíženo nezaplacenými pokutami,
3.    kniha není již rezervována jiným čtenářem.

§ 17

V odůvodněných případech CINiBA může požádat o navrácení vypůjčených knih před ukončením výpůjční lhůty nebo při vypůjčení může žádat kratší výpůjční lhůtu.

§ 18

Celá zodpovědnost za včasné vrácení knih spočívá na majiteli konta. Čtenář, který zpřístupnil svoji e-mailovou adresu, bude moci přijímat informace o tom, že se končí výpůjční lhůta a zprávu o zahájení načítání pokuty za opoždění. CINiBA nenese žádnou zodpovědnost za nedodržení výpůjční lhůty nezávisle na příčině, která znemožnila, aby systém vygeneroval upomínky.

§ 19

V případě nedodržení lhůty vrácení půjčených dokumentů, se vybírá poplatek ve výši určené v odstavci I § 3 ust. 2 těchto pravidel. Vyhýbání se vrácení vypůjčených děl a nehrazení poplatků zbavuje čtenáře oprávnění používat půjčovnu knihovnicko-informačního systému SU i   BG EU  na určitou dobu nebo úplně, v nezbytných případech může vést k vymáhání navrácení knih a zaplacení poplatků soudní cestou.

§ 20

Čtenář je zodpovědný za stav půjčeného díla, všechny defekty, kterých si čtenář všimne, je třeba nahlásit knihovníkovi během půjčování knihy.

§ 21

Za poškození nebo ztrátu díla odpovídá majitel knihovního konta. Má povinost přinést okamžitě identický exemplář, nebo, neexistuje-li taková možnost, ekvivalent v podobě:
1.    exempláře jiného díla, o který knihovny projevují zájem,
2.    částky ve výši určené komisí BUŚ nebo BG EU (až do pětinásobku hodnoty antikvariátní poškozeného nebo ztraceného díla).
Vyrovnání závazku vůči BUŚ nebo BG EU neznamená, že se čtenář stává majitelem poškozeného nebo ztraceného díla.

§ 22

V případě hlubokého porušení těchto Pravidel, Ředitel CINiBA se může obrátit na vedení didaktické jednotky studenta nebo na jeho nadřízeného se žádostí o zásah.

 

Část třetí

Prezenční půjčování


§ 1

Právo používat fondy na místě mají všichni zájemci pod podmínkou, že budou dodržovat předpisy těchto pravidel.

§ 2

Čtenáři mohou samostatně používat knižní fond shromážděný v zóně volného přístupu CINiBA v prostorách tomu určených.Použité dokumenty je třeba odkládat na speciálně označená místa. Je zakázáno samostatně vkládat knihy na police.

§ 3

Prezenční výpůjčky ve studovně jsou možné po odevzdání knihovníkovi, který má službu, studentskou legitimaci nebo jiný druh osobního dokladu. Knihovníkovi je třeba nahlásit, jaké materiály jste si přinesli se sebou.

§ 4

Objednání publikací ze skladu do studovny je podmíněno provedením elektronické objednávky, nebo správně a čitelně vyplněným reversem.

§ 5

Díla objednaná do studovny lze používat pouze ve studovně. Není možné provádět xerografické kopie knihovních materiálů, které jsou ve špatném stavu bez ohledu na to, v jakém roce byly vydány a dále se nedovoluje provádět kopie velmi cenných děl. Po svolení knihovníka je možné provádět kopie pomocí vlastního zařízení.

§ 6

V období zvýšeného počtu čtenářů má knihovník možnost jednorázově omezit počet realizovaných objednávek do studovny.

§ 7

Na přání čtenáře knihovník může odložit  ve studovně objednané ze skladu publikace, ale ne déle než na 7 dní.

§ 8

Dokumenty po použití je třeba vrátit knihovníkovi. Je zakázáno, aby čtenář sám ukládal vypůjčené publikace mezi jiné knihy.

§ 9

Studovna CINiBA provadí rezervace kabin pro individuální práci. Podrobnější pravidla, jak používat kabiny pro individuální práci, určuje Ředitel CINiBA jiným nařízením.
Část čvrtá
Meziknihovní půjčovna
Zajišťování materiálů z jiných knihoven                         l

§ 1

Meziknihovní půjčovna umožňuje používat s ohledem na vědecké a didaktické účely fondy jiných polských i zahraničních knihoven.
§ 2

Služby meziknihovní půjčovny mohou využívat:
a.    zaměstnanci a také bývalí zaměstnanci SU a EU, kteří jsou již v důchodě,
b.    studenti SU i EU, kteří píši magisterské práce a také ve zdůvodněných případech jiní studenti, kteří vlastní písemné doporučení svého vědeckého vedoucího,
c.    doktoranti a posluchači postgraduálních studií SU i EU,
d.    jiní doktoranti, jejichž promotoři jsou svázáni s naší univerzitou, nebo jsou účastníky doktorského studia na SU nebo EU(tito čtenáři mají povinnost založit účet na kauci v CINiBA).

§ 3

Podmínkou pro používání meziknihovní půjčovny je doklad, který oprávňuje k půjčování v CINiBA   a také vyrovnané závazky vůči knihovnám integrovaného knihovnicko-informačního systému.

§ 4

Z polských knihoven se půjčují materiály, které se nenacházejí ve fondech žádné ze dvou univerzitních knihoven a ani v jiných knihovnách v Katovicích. Ze zahraničních knihoven se půjčují materiály,které se nenacházejí v polských knihovnách.

§ 5

CINiBA má právo rozhodovat o druhu a počtu meziknihovních výpůjček.

§ 6

Studenti, kteří si objednávají materiál, musí mít písemné potvrzení svého promotora práce o tom, že   danou publikaci opravdu potřebují.

§ 7

Objednávky musí obsahovat přesné bibliografické údaje hledaných dokumentů a také osobní údaje žadatele (jméno,příjmení, e-mail a tel. číslo).

§ 8

Náklady spojené s vypůjčením publikací nese čtenář ve výši určené v Kapitole I § 3 ust. 2. V případě přidělení dotace na meziknihovní služby, k vyrovnání poplatků za meziknihovní výpůjčky dochází na základě písemného potvrzení finančních postředků.

§ 9
Knihovny nesou odpovědnost za kompletnost vypůjčených materiálů, proto je možné je používat pouze na místě v CINIBA, a to na časové období, které určuje knihovna vlastnící vypůjčený materiál (nevztahuje se na xerografické kopie). Žádost o prodloužení termínu musí čtenář předložit v meziknihovní půjčovně dříve, než vyprší lhůta.

§ 10

Čtenář, který se nepřihlásí pro objednané materiály, bude muset uhradit BUŚ nebo BG UE plné náklady spojené s jejich zápůjčením.
Půjčování vlastních fondů

§ 11

CINiBA půjčuje fondy BUŚ i BG UE a také fondy specialistických a fakultních knihoven jiným polským knihovnám i zahraničním knihovnám  . Má oprávnění měnit svá rozhodnutí týkající se množství půjčeného materiálu i termínu jejich vrácení.

§ 12

Meziknihovnímu půjčování nepodléhají speciální fondy, publikace z příručního fondu studoven a také publikace se statusem „zpřístupňování volný přístup” a „používat na místě”. Ve vyjímečných případech, které musí být individuálně uváženy, mohou být tyto materiály vypůjčeny.

§ 13

Knihovna, která si objednala materiály je zavázána plně zajistit bezpečnost půjčeného díla a je rovněž zodpovědná za jeho včasné vrácení, respektive poškození nebo ztrátu.

§ 14

Knihovny provádějí kopie článků z časopisů nebo částí publikací v souladu s platnými předpisy autorského práva a také z licenčním právem týkajícím se používání elektronických zdrojů za poplatky.

 

Část pátá

Zpřístupňování speciálních fondů


§ 1

Speciální fondy (staré tisky, rukopisy, grafické sbírky, kartografie) a především velmi vzácné fondy jsou zpřístupňovány pouze na místě z vědeckých a didaktických důvodů. V případě velmi vzácných děl musí mít studenti písemné doporučení od svého vědeckého vedoucího pracovníka. Každý, kdo používá speciální fondy, ma povinost prokázat se dokladem totožnosti.

§ 2

Speciální fondy se objednávají ve studovně CINiBA. Termín a počet zpřístupněných najednou jednotek záleží od individuální dohody při objednávce (osobně, telefonicky,elektronickou poštou).

§ 3

Během používání fondů jsou čtenáři zodpovědni za uchování dobrého stavu svěřených jednotek. Čtenáři mají povinost přizpůsobit se všem pokynům a radám knihovníka, které se vztahují na způsob používání fondů a jejich bezpečí. Všimne-li si čtenář nějakých poškození, ma povinost to nahlásit knihovníkovi.

§ 4

Vynášení zpřístupněných jednotek mimo vyznačený prostor je zakázáno.

§ 5

Originální dokumenty, které mají kopie ve formě mikroform, reprintů nebo elektronických dokumentů, jsou zpřístupňovány pouze v odůvodněných případech.

§ 6

Není dovoleno samostatně kopírovat speciální fondy. Kopírování a publikace rukopisů, starých tisků a dokumentů velmi cenných si vyžaduje svolení Ředitele CINiBA.

§ 7

Podrobná pravidla zpřístupňování speciálních fondů a velmi vzácných dokumentů určuje Ředitel CINiBA.

 

Část šestá

Používání počítačových stanovišť


§ 1

Na území CINiBA jsou k dispozici:
-    počítačová stanoviště volně dostupná, jež operují v chráněné univerzitní síti,
-    počítačová stanoviště volně dostupná, jež operují mimo univerzitní sítě,
-    počítačová stanoviště s jednotlivými přístupy do CD/DVD (studovna),
-    vlastní přenosné počítače čtenářů.

§ 2

Počítačová stanoviště v síti  CINiBA jsou nainstalována pro účely zpřístupňovat informační zdroje, které jsou nezbytné ke studiu a provádění vědecko-výzkumných prací, hlavně se jedná o používání katalogů, databáz, vědeckých elektronických časopisů i vědeckých internetových servisů zpřístupňovaných pomocí sítě v rámci SU a EU. Uživatelé počítačů mají povinost je používat pouze v souladu s jejich určením.
§ 3

Na každém počítačovém stanovišti je možné zapojení vnějšího zařízení hromadné paměti pomocí USB portu. Databáze s jedním stanovištěm jsou spouštěny ve studovnách, zatímco CD připojované k fondům a jiné nosiče (spolu s optickými nosiči) je možné číst pouze na určených stanovištích.

§ 4

Přednost v dostupu k počítačům umístěným na území CINIBA mají zaměstnanci, studenti a doktoranti SU a EU.

§ 5

Pro uživatele CINiBA jsou zpřístupněna multifunkční samoobslužná zařízení. Za výtisky jsou vybírány poplatky určené v Kapitole I § 3 ust. 2.

§ 6

Základní pravidla
1.    Čas přístupu k počítačovému stanoviští není omezený, ale v opodstatněných případech knihovník může požádat o dřívější ukončení práce.
2.    Konající službu knihovník vždy pomůže s používáním nainstalovaných databáz, elektronických časopisů, ale není povinný pomáhat s jinými programy a aplikacemi.
3.    Jestiže uživatel odejde od svého stanoviště bez toho, aby to nahlásil knihovníkovi, může dojít k tomu, že stanoviště bude zpřístupněno jinému čtenáři bez zajištění již dříve nalezených údajů.
4.    U knihovníka si můžete rezervovat počítačové stanoviště osobně nebo telefonicky. V případě, že se rezervující osoba nedostaví, počítačové stanoviště bude zpřístupněno jinému čtenáři.
5.    Veškerá poškození nebo vady ve fungování počítačů je třeba okamžitě hlásit knihovníkovi.
6.    Počítačová stanoviště jsou monitorována. V případě zjištění porušení platných pravidel , knihovník nebo správce sítě má oprávnění okamžitě přerušit spojení uživatele
7.    Čtenář má povinost ukončit práci s počítačem před uzavřením CINiBA.  
8.    CINIBA zpřístupňuje zvláštní,pro zrakově postižené přizpůsobná počítačová stanoviště.

§ 7

Uživaté používající vlastní zařízení mohou používat bezdrátový internet. Možný je přístup do sítě:
-    neautorizovaný (bez možnosti používat databáze a servisy předplacené SU a EU);
-    autorizovaný pod podmínkou ověření, čili vepsání loginu a hesla. (Autorizace umožňuje práci v chráněné univerzitní síti).
Zaměstanci CINiBA neprovádějí konfigurace mobilních počítačů za účelem získání přístupu k Internetu.

§ 8

Pravidla jak používat databáze a servisy mimo počítačovou síť SU a Eu řídí zvláštní předpisy obou univerzit.

§ 9

Uživatelé počítačů v CINiBA nesmí:
1.    provádět činnosti, které způsobují devastaci nebo poškození knihovníckých počítačů a jejich vybavení, dezorganizaci počítačové sítě a poškození programového vybavení;
2.    zavádět jakékoliv změny v konfiguraci knihovních počítačů, snažit se narušit existující systémové zabezpečení a také zasahovat do obsahu shromážděných dat;
3.    posílat a zpřístupňovat obsahy, které nejsou v souladu s právem nebo které jsou předmětem ochrany intelektuálního majetku a uživatel není do něho zahrnut;
4.    posílat a zpřístupňovat obsahy,které mohou narušovat osobní práva;
5.    hromadně posílat obsahy reklamního rázu (tzv. spam);
6.    rozšiřovat počítačové viry a programy, které by mohly poškodit počítače jiných uživatelů Internetu;
7.    provádět komerční činnosti pomocí počítačové sítě.

§ 10

Za způsob používání přístupu k internetu odpovídá výlučně uživatel, který nese zodpovědnost za to, jakým způsobem používá konto, co se vztahuje také na obsahy posílaných zpráv včetně právní odpovědnosti.

§ 11

V případě, že uživatel nedodržuje tato pravidla anebo nesprávně používá síť Internet, CINiBA má právo:
1.    žádat okamžité opuštění počítačového stanoviště a také vykonat další činnosti v souladu s pravidly zpřístupňování knižního fondu CINiBA;
2.    zbavit uživatele, na dobu určitou nebo trvale, možnosti používat přístup k Internetu;
3.    zablokovat na dobu určitou nebo trvale knihovní konto čtenáře;
4.    požadovat, aby uživatel napravil škody vzniklé z porušení platných pravidel

Část 7

Konečná ustanovení


§ 1

Nedodržování těchto Pravidel způsobí ztrátu nebo omezení oprávnění používat knižní fondy.

§ 2

Rozhodování o věcech,  které nejsou v nynějších Pravidla zahrnuty, patří do pravomoce Ředitele CINiBA.

§ 3

Čtenáři jsou informování o době, kdy se otevírá CINiBA. O přechodném uzavření nebo o omezení ve fungování služeb je čtenář informován vhodným oznámením.

§ 4

Poznámky a návrhy týkající se působení CINiBA je možné sdělovat Řediteli CINiBA.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.